งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
รายวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บทที่ 1 ระบบสารสนเทศในธุรกิจ โดย นาวาอากาศตรีเถกิงศักดิ์ ชัยชาญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ภาคการศึกษาที่ 2/2546

2 ระบบสารสนเทศ (Information System)
ความหมาย ระบบ (system) ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (information) องค์ประกอบ Input Processing Output

3 องค์กรธุรกิจ ความหมาย ลักษณะรูปแบบต่าง ๆ การแบ่งองค์กรตามลักษณะต่าง ๆ
ตามหน้าที่ ตามลักษณะภูมิประเทศ เป็นต้น

4 ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ในองค์การ
ระบบประมวลผลธุรกรรม (Transaction Processing System: TPS) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ระบบสารสนเทศผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System : EIS)

5 วงจรธุรกิจ : ตามกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม
1. กิจกรรมทางการเงิน (Financial Activity) 2. กิจกรรมการใช้จ่าย (Spending Activity) 3. กิจกรรมการเปลี่ยนสภาพ (Conversion Activity) 4. กิจกรรมการหารายได้ (Revenue Activity)

6 ความสัมพันธ์ของงานในองค์กรธุรกิจ
: ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ต่าง ๆ ในองค์กรธุรกิจที่มี สารสนเทศเป็นตัวเชื่อมต่อ - การตลาด (Marketing) - การผลิต (Production and Operation) - การเงิน (Finance) - การบัญชี (Accounting) - การทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)

7 การแบ่งระบบสารสนเทศตามหน้าที่หลักในองค์กรธุรกิจ
- ระบบสารสนเทศทางการตลาด - ระบบสารสนเทศทางการผลิต - ระบบสารสนเทศทางการเงิน - ระบบสารสนเทศทางการบัญชี - ระบบสารสนเทศทางทรัพยากรมนุษย์

8 ระบบสารสนเทศทางการตลาด
: หน้าที่หลักทางด้านการตลาดคือการจัดการเกี่ยวกับ ส่วนผสมทางการตลาด Product Price Place Promotion

9 ระบบสารสนเทศทางการตลาด (ต่อ)
: แหล่งสารสนเทศทางการตลาด - ข้อมูลจากการประมวลผลธุรกรรม (Transaction Processing Data) - ข้อมูลการวิจัยตลาด (Marketing Research Data) - ข้อมูลสภาพการตลาด (Marketing Intelligence Data) - ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Data) - แผนกลยุทธ์ขององค์การ

10 ระบบสารสนเทศทางการผลิต
: หน้าที่หลักทางการผลิต - ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) - ออกแบบสถานที่ผลิต (Facility Design) - การผลิต (Production) - การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

11 ระบบสารสนเทศทางการผลิต (ต่อ):
: แหล่งสารสนเทศทางการผลิต - ข้อมูลการผลิต (Production Data) - ข้อมูลสินค้าคงคลัง (Inventory data) - ข้อมูลผู้ขาย (Vendor Data) - ข้อมูลบุคลากร (personal Data)

12 : แหล่งสารสนเทศทางการผลิต (ต่อ)
ข้อมูลสหภาพ (Union data) - ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Data) - ข้อกำหนดเฉพาะทางวิศวกรรม (Engineering Specification) - ข้อมูลการตลาดภายในองค์การ (Internal Marketing Data)

13 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
: หน้าที่หลักของการบริหารทรัพยากรบุคคล - คัดเลือกพนักงาน - การอบรมและพัฒนา - การวิเคราะห์ค่าตอบแทน - การรายงานต่อภาครัฐ

14 ระบบสารสเนทศทางการบัญชี
: หน้าที่หลัก เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบข้อมูลหลักด้านการดำเนินการขององค์กร

15 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ต่อ)
: ระบบสารสนเทศทางการบัญชี - ระบบประมวลผลใบสั่งซื้อ (Order Processing) - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) - ระบบบัญชีลูกหนี้ (Account receiving) - ระบบค่าแรง (Payroll

16 ระบบสารสนเทศทางการเงิน
: หน้าที่ หลักทางการเงิน - การคาดการณ์ทางการเงิน - การจัดการเงินทุน - การตรวจสอบและการควบคุม

17 : แหล่งสารสนเทศทางการเงิน
- ข้อมูลประมวลผลธุรกรรม - ข้อมูลการคาดการณ์ภายใน - ข้อมูลเงินทุน

18 - ข้อมูลกลุ่มหลักทรัพย์
- ข้อกำหนดกฏเกณฑ์ของรัฐบาล - ข้อมูลสภาวะแวดล้อมภายนอก - แผนกกลยุทธ์


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google