งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการจัดการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการจัดการ
บทที่ 3 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการจัดการ

2 โครงสร้างสภาพแวดล้อมของธุรกิจ
Internal Environment Operating Environment General Environment

3 สภาพแวดล้อมการดำเนินงาน เศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อมทั่วไป ต่างประเทศ สภาพแวดล้อมการดำเนินงาน เศรษฐกิจ ปัจจัยภายในองค์การ องค์การ การตลาด การเงิน บุคลากร การผลิต สังคม ผู้ขายวัตถุดิบ การแข่งขัน แรงงาน ลูกค้า เทคโนโลยี กฎหมาย การเมือง

4 1.สภาพแวดล้อมทั่วไป เศรษฐกิจ องค์การ สังคมและ ปัจจัยระหว่าง วัฒนธรรม
ประเทศ การเมืองและ กฎหมาย เทคโนโลยี

5 สภาพแวดล้อมทั่วไป 1. Economic 2. Socio-cultural 3. Political and Legal
4. Technology 5. International

6 2.สภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน
ลูกค้า (Customers) การแข่งขัน (Competitor) แรงงาน (Labors) ผู้ขายวัตถุดิบ (Supplier)

7 Five Force model แรงผลักดันในอุตสาหกรรมของ Michael E. Porter
Potential New Entrants The Firm’s Rivalry versus Industry Competitors Substitute Products from Other Industries Buyers Suppliers Five Force model แรงผลักดันในอุตสาหกรรมของ Michael E. Porter

8 แบบจำลองแรงผลักดันในอุตสาหกรรม 5 ประการของ Michael E.Porter
ผู้เข้ามาใหม่ คู่แข่งขันในอุตสาหกรรม การแข่งขันกันระหว่างธุรกิจที่มีอยู่ ผู้ซื้อ การทดแทน ผู้ขายวัตถุดิบ

9 3. สภาพแวดล้อมภายในองค์การ
องค์การและการบริหาร โครงสร้างองค์กร เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร ความสำเร็จที่ผ่านมาในอดีต ลำดับขั้นของวัตถุประสงค์ นโยบาย ขั้นตอน และกฎเกณฑ์ ความสำเร็จในการบริหารทีมงาน

10 ทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อัตราการหมุนเวียนและการขาดงาน พนักงานและแรงงานสัมพันธ์

11 การตลาด ส่วนแบ่งตลาด กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย กลยุทธ์การจัดจำหน่าย

12 การผลิตและดำเนินงาน การจัดผังโรงงาน เทคนิคการผลิตสมัยใหม่ การประยุกต์และถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง การจ้างผู้รับเหมา

13 การเงิน สภาพคล่อง ความสามารถในการทำกำไร โอกาสในการลงทุน

14 การวิจัยและพัฒนา ความสำคัญของ R&D ความรู้ ความสามารถของบุคลากร

15 สภาพแวดล้อมในทศวรรษหน้า
1.A Global Economy 2. Ethics and Social Responsibility 3.Workforce Diversity& Managing Diversity 4.Information and Technology


ดาวน์โหลด ppt สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google