งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา การจัดการข้อมูล (Data Management) 3(2-2-5) บทที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา การจัดการข้อมูล (Data Management) 3(2-2-5) บทที่ 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา 316 241 การจัดการข้อมูล (Data Management) 3(2-2-5) บทที่ 3
ภาคปลาย 2554

2 บทที่ 3 ระบบสารสนเทศ องค์กร การบริหาร และ กลยุทธ์
บทที่ 3 ระบบสารสนเทศ องค์กร การบริหาร และ กลยุทธ์ 3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับระบบสารสนเทศ 3.2 ระบบสารสนเทศมีผลกระทบต่อองค์กรและองค์กรทางธุรกิจอย่างไร 3.3 ผลกระทบของไอทีต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 3.4 ระบบสารสนเทศและกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3.5 โอกาสในการบริหารงาน ความท้าทาย และหนทางแก้ปัญหา

3 3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและระบบสารสนเทศ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม โครงสร้างองค์กร กระบวนการทางธุรกิจ การเมือง การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงาน องค์กร ระบบสาร สนเทศ นิยามขององค์กร Input from the environment Organization Output to the environment Production Process

4 3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและระบบสารสนเทศ
คุณลักษณะที่เหมือนกันขององค์กร งานประจำและกระบวนการทางธุรกิจ,การเมือง,วัฒนธรรมในองค์กร คุณลักษณะเฉพาะขององค์กร -Entrepreneurial Structure -Machine Bureaucracy -Divisionalized Bureaucracy -Professional Bureaucracy -Adhocracy การจัดโครงสร้างของหน้าที่ไอที

5 3.2 ระบบสารสนเทศมีผลกระทบต่อองค์กร และ องค์กรทางธุรกิจอย่างไร
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลกระทบในองค์กรและพฤติกรรม -เทคโนโลยีไอทีทำให้องค์กรมีโครงสร้างที่แบนลงกว่าเดิม -องค์กรภายหลังยุคอุตสาหกรรมและองค์กรเสมือน -การเพิ่มความอ่อนตัวในการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร -การทำความเข้าใจ การต่อต้าน และการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ระบบอินเทอร์เน็ตและองค์กร

6 3.3 ผลกระทบของไอทีต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
ไอทีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างไร บทบาทของผู้บริหารในองค์กร บทบาท พฤติกรรม ระบบสนับสนุน -บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นผู้นำ ไม่มี เป็นผู้ติดต่อ ระหว่างบุคคล ไม่มี เป็นผู้เกี่ยวข้อง ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ -บทบาทเกี่ยวกับข่าวสาร เป็นศูนย์กลางประสาท MIS,ESS เป็นผู้กระจายข่าวสาร การประมวลข่าวสาร เมล,ระบบสำนักงาน เป็นโฆษก การประมวลข่าวสาร ระบบสำนักงาน -บทบาทผู้ตัดสินใจ ผู้ประกอบการ การตัดสินใจ ไม่มี ผู้จัดการแก้ปัญหา การตัดสินใจ ไม่มี ผู้จัดการทรัพยากร DSS ผู้ต่อรอง ไม่มี ความหมายโดยนัยสำหรับการออกแบบและความเข้าใจในระบบสารสนเทศ

7 3.4 ระบบสารสนเทศและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
1.ธุรกิจขนาดเล็ก 2.องค์กรธุรกิจขนาดกลาง 3.อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กลยุทธ์ในธุรกิจขนาดเล็ก:รูปแบบจำลองห่วงโซ่คุณค่า -การเพิ่มอิทธิพลของเทคโนโลยีเข้าไปในห่วงโซ่คุณค่า กิจกรรมหลัก กิจกรรมสนับสนุน -ระบบสารสนเทศ สินค้า และบริการ -ระบบที่เน้นไปที่ช่องทางในตลาดการค้า -การบริการห่วงโซ่อุปทานและระบบตอบสนองลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ ระบบการเติมสินค้าให้เต็มอย่างต่อเนื่อง

8 3.4 ระบบสารสนเทศและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ผู้จำหน่าย ระดับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ผู้ซื้อ รูป กลยุทธ์ในระดับธุรกิจขนาดเล็ก กลยุทธ์ในระดับองค์กรธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ -การขยายความสามารถหลักในการแข่งขัน บริษัท ธุรกิจ ระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน กลยุทธ์ภายในบริษัท ระบบตอบสนองลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

9 3.4 ระบบสารสนเทศและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
กลยุทธ์ในระดับอุตสาหกรรมและระบบสารสนเทศ:พลังในการแข่งขันและ เครือข่ายเศรษฐกิจ -ความเป็นหุ้นส่วนข่าวสาร -รูปแบบจำลองพลังอำนาจในการแข่งขัน อุตสาหกรรม ภัยจากสินค้าและบริการ ผู้เข้ามาใหม่ในตลาดการค้า บริษัท คู่แข่งในอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม ลูกค้า ผู้สนับสนุน

10 3.4 ระบบสารสนเทศและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
-รูปแบบธุรกิจที่สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม -เครือข่ายเศรษฐกิจ ผู้เข้ามาใหม่ในตลาดการค้า ภัยจากสินค้าและบริการ อุตสาหกรรม 1,2,3 และ4 ลูกค้า ผู้สนับสนุน

11 3.5 โอกาสในการบริหารงาน ความท้าทาย และ หนทางแก้ปัญหา
3.5 โอกาสในการบริหารงาน ความท้าทาย และ หนทางแก้ปัญหา โอกาส ความท้าทายในการบริหารงาน -ความยุ่งยากในการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน แนวทางของหนทางแก้ปัญหา การวิเคราะห์ระบบทางกลยุทธ์ -การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ์


ดาวน์โหลด ppt วิชา การจัดการข้อมูล (Data Management) 3(2-2-5) บทที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google