งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของระบบสารสนเทศในองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของระบบสารสนเทศในองค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของระบบสารสนเทศในองค์กร
Transaction processing sytems (TPS) Management information systems (MIS) Decision support systems (DSS) Executive Information systems (EIS) Expert systems and Knowledge-based systems(ES) Office information systems

2 ระดับการบริหารจัดการในองค์กร
Senior Management Middle Management Operational Management Productional , Clerical , Nonmanagement Employee งานวางแผน ข้อมูล External ข้อมูลสรุปผล งานปฏิบัติการ , ข้อมูล Internal ,ข้อมูลละเอียด

3 Transaction processing sytems (TPS)
เป็นการแทน Manual Process ด้วย Computer Based Process สนับสนุนงาน ระดับปฏิบัติการประจำวัน( Day to day Operation) ใช้กับลักษณะการทำงานป็นขั้นเป็นตอน และ มีวิธีการทำงานที่แน่นอน Record Keeping , File-oriented systems เน้นเรื่องการจัดเก็บแฟ้มข้อมูล Data Capture -> TP -> File Maintainence (Update Master File)-> Reporting เป็นระบบที่ใช้กับ operational level แบ่งได้เป็น Batch Processing และ Online Processing Example : Ticket reservations systems , Check-processing systems

4 Management information systems (MIS)
การวางแผน (Planning) การจัดการ ( Organizing) การนำ , การอำนวยการ (Leading) การควบคุม (Controlling) เป็นการรวบรวมข้อมูล / สารสนเทศ จากภายในและภายนอก องค์กรอย่างมีระบบ เพื่อช่วยในการตัดสินใจต่อการจัดการ . หรือดำเนินการต่าง ๆ ภายในองค์กร

5 Management information systems (MIS) cont’d
บางครั้งเกิดจากการสรุปรวมของระบบย่อย ๆ หลายๆ ระบบเข้าด้วยกัน และจัดทำเป็นรายงานรูปแบบต่างๆ นำเสนอต่อผู้จัดการ ระบบจะมีประโยชน์โดยตรงต่อ Managerial Level ตัวอย่าง Marketing Information Systems ประกอบด้วยระบบย่อย คือ sales information , Product Management Information , Marketting Intelligence. ใช้เพื่อจัดการกับระบบการตลาดทั้งหมด ตั้งแต่ การสันสนุนการขาย โอกาสของสินค้าต่างๆ ทั้งสินค้าใหม่ และ เก่า , ระบบการตั้งราคาที่เหมาะสม , การควบคุมกิจกรรมทางการตลาด ฯลฯ

6 Decision support systems (DSS)
เป็นระบบที่ให้ข้อมูลแก่ ผู้จัดการหรือผู้ตัดสินใจดำเนินการ ที่ต้องตัดสินใจในเหตุการณ์ หรือ ปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะตัว มักเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ไม่มีลักษณะโครงสร้างที่แน่นอน มีลักษณะ Interactive และ เหมาะกับงานประเภท What-if analysis Model-Base Analysis โดยใช้คอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น Risk Analysis Modeling , Group Decision Support Systems (GDSS) ใช้ในกรณีที่มีผู้ตัดสินใจ (decision maker ) หลาย ๆ คน

7 Executive Information systems (EIS)
เป็นระบบที่จัดหาและรวบรวมข้อมูลให้กับผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ ข้อมูล/สารสนเทศในระบบ ESS มักเป็นข้อมูลสรุป , ข้อมูลภาพรวม และ ข้อมูลที่เกี่ยวกับระยะเวลาในช่วงกว้าง (long range) ลักษณะของระบบจะต้องง่ายต่อการใช้งาน เช่น มี browse capability , เป็นภาพกราฟฟิค

8 Expert systems (ES) เหมือนกับKnowledge-based systems
เป็นเสมือนการถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้กับคอมพิวเตอร์ เป็นรากฐานของระบบ AI (Artificial Intelligence) แบ่งเบาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทาง มีลักษณะการวินิจฉัยและวิเคราะห์ปัญหาเป็นข้อ ๆ เป็นเปราะ ๆ ไปตามลำดับ

9 Office Automation Systems
ระบบสำนักงาน เป็นการนำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อัตโนมัติมาใช้อำนวยความสะดวกในงานต่างๆ ของสำนักงานทั่วไป ตัวอย่างโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ Word Processing , Electronic Spreadsheet , Database Software , Image Processing , Conferencing System


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของระบบสารสนเทศในองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google