งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ (Introduction to Information System Analysis) 22/7/03 บทที่ 1 - 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ (Introduction to Information System Analysis) 22/7/03 บทที่ 1 - 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ (Introduction to Information System Analysis) 22/7/03 บทที่

2 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ (Introduction to Information System Analysis) วัตถุประสงค์เพื่อ 1. ทราบความหมาย และเข้าใจระบบ ภาพรวมของระบบ 2. ทราบถึงความสำคัญ ในองค์การ และระบบสารสนเทศ 3. ทราบความหมาย ของการวิเคราะห์ระบบ และลักษณะงาน ของนักวิเคราะห์ระบบ 22/7/03 บทที่

3 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ (ต่อ)
4. บอกคุณสมบัติ ของนักวิเคราะห์ระบบ และลักษณะงาน ของนักวิเคราะห์ระบบได้ 5. เข้าใจพื้นฐาน ของการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ รวมทั้งขั้นตอน การพัฒนาระบบ 6. เล็งเห็นความสำคัญ ของวิศวกรรมซอร์ฟแวร์ กับการพัฒนาระบบ 22/7/03 บทที่

4 ความหมายของระบบ ระบบ (System) มีลักษณะเป็นกลุ่ม (Set) ที่มีองค์ประกอบ (Component) หลายๆส่วน โดยแต่ละองค์ประกอบ จะทำงานร่วมกันเพื่อจุดประสงค์ (Purpose) เดียวกัน 22/7/03 บทที่

5 ตัวอย่างระบบ เช่น ระบบงานทางคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนด้วยกันคือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากร ทั้ง 3 ส่วนนี้ จะทำงานร่วมกัน เพื่อจุดประสงค์ในการประมวลผล เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพท์ ที่ตรงตามที่ต้องการ 22/7/03 บทที่

6 22/7/03 บทที่

7 ภาพรวมของระบบ ระบบ จะถูกรวบรวมด้วยขอบเขต (Boundary) โดยส่วนที่อยู่ในขอบเขตของระบบ จะประกอบไปด้วย ระบบย่อยต่างๆ ซึ่งระบบย่อยเหล่านี้ ก็คือ องค์ประกอบของระบบ ระบบย่อยต่างๆ ภายในระบบ ถือเป็นตัวแทนของระบบโดยรวม 22/7/03 บทที่

8 22/7/03 บทที่

9 ระบบที่ดี ควรมีระบบย่อยต่างๆ ที่สมบูรณ์ในตัว การสื่อสารภายในระบบย่อย จะส่งข้อมูลระหว่างกัน มีการโต้ตอบ (Feedback) หรือการตรวจสอบ (Monitoring) เพื่อให้ระบบสามารถดำเนินการไปสู่เป้าหมาย (Goal) ที่ต้องการ โดยสิ่งแวดล้อม (Environment) คือสิ่งที่มีผลกระทบต่อระบบ 22/7/03 บทที่

10 22/7/03 บทที่

11 ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม (Environment)
1. ผลกระทบจากภายในระบบ (Internal Environment) คือผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากภายในองค์การ ที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ เช่น ต้นทุนการผลิตสูง ปัญหาความขัดแย้งระหว่างพนักงาน ปัญหาการบังคับบัญชาในองค์การ ปัญหาการขาดพนักงาน ในตำแหน่งหน้าที่ ปัญหาการขาดงาน 22/7/03 บทที่

12 ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
2. ผลกระทบ จากภายนอกระบบ คู่แข่งทางการค้า หรือธุรกิจ นโยบาย กฎระเบียบของรัฐ ภัยจากธรรมชาติ ความต้องการของลูกค้า เทคโนโลยี 22/7/03 บทที่

13 22/7/03 บทที่

14 เมื่อมีการศึกษาระบบงานใด ต้องพิจารณาจากมุมมองทั้ง 4 คือ
เมื่อมีการศึกษาระบบงานใด ต้องพิจารณาจากมุมมองทั้ง 4 คือ 1. What คือ วัตถุประสงค์ของระบบคืออะไร มีแผนขั้นตอนอย่างไร เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ 2. How คือ มีวิธีการอย่างไร ต้องใช้เครื่องมือใด เพื่อให้งานสำเร็จได้รวดเร็ว 3. When คือ การเริ่มดำเนินงาน และผลสำเร็จของงาน จะสำเร็จลุล่วงได้เมื่อไร 4. Who บุคคลหรือคณะใด ที่รับผิดชอบ 22/7/03 บทที่

15 ระบบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ระบบปิด (Closed System) เป็นระบบที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้อม 2. ระบบเปิด (Opened System) เป็นระบบที่มีปฏิสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้อม 22/7/03 บทที่

16 22/7/03 บทที่

17 22/7/03 บทที่

18 องค์การ และระบบสารสนเทศ
องค์การ (Organization) เป็นโครงสร้างทางสังคม ที่เป็นทางการ และอยู่ตัวแล้ว มีการนำทรัพยากรณ์ จากสภาพแวดล้อม มาผ่านกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตออกมา ประกอบด้วยกลุ่มคน มากกว่า 2 คนขึ้นไป องค์กรที่สัมฤทธิ์ผล ตามเป้าหมายที่กำหนด จำเป็นต้องมีการบริหารการจัดการที่ดี “สารสนเทศ” เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย 22/7/03 บทที่

19 ผลตอบแทน ที่สามารถตีค่าในลักษณะเงินตราได้ (Tangible)
คือ ผลตอบแทน ที่สามารถประมาณค่าในตัวเองได้ การเพิ่มยอดขาย การลดค่าใช้จ่ายเอกสารสำนักงาน การลดค่าล่วงเวลาการทำงาน การประหยัดพลังงาน 22/7/03 บทที่

20 ผลตอบแทน ที่ไม่สามารถตีค่าในลักษณะเงินตราได้ (Intangible)
คือ ผลตอบแทน ที่ไม่สามารถประมาณค่าได้โดยตรง แต่เป็นผลตอบแทน ที่มีผลทางอ้อมต่อธุรกิจ เช่น ลูกค้า มีทัศนะคติที่ดีต่อองค์การ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงขึ้น พนักงาน มีแรงจูงใจในการทำงานที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น มีอัตราพนักงานลาออกลดลง 22/7/03 บทที่


ดาวน์โหลด ppt บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ (Introduction to Information System Analysis) 22/7/03 บทที่ 1 - 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google