งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชี้แจงการสัมมนากลุ่มย่อย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชี้แจงการสัมมนากลุ่มย่อย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชี้แจงการสัมมนากลุ่มย่อย

2 ที่มาของการกำหนดยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม ในประเทศ - การเมือง - สังคมจิตวิทยา - เศรษฐกิจ - เทคโนโลยี ๒. ต่างประเทศ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ยุทธศาสตร์ในแต่ละกลุ่ม

3 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
๑. รวบรวมข่าวสารที่เกี่ยวกับปัญหาสำคัญต่าง ๆ ทั้ง ภายนอกและภายในประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการด้านที่อยู่อาศัย ๒. พิจารณาแยกแรงผลักดัน (เหตุ) และแนวโน้ม (ผล) รวมทั้งผลกระทบต่อปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านดีและไม่ดี ซึ่งอาจจะมีผลทันทีหรือมีผลต่อเนื่องเป็นเวลานานก็ได้

4 กลุ่ม ๑ นโยบายแห่งรัฐ และการสนับสนุนสิทธิของประชาชน
เข้าถึงทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ๑. เสริมสร้างความสามารถของประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยของตนเองอย่างเพียงพอ ๒. สร้างความสมดุลให้กลไกตลาดเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นธรรม ๓. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย ๔. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในสถานที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม

5 กลุ่ม ๒ กฎระเบียบและโครงสร้างองค์การ
๑. ส่งเสริมจัดรูปที่ดิน เพื่อการอยู่อาศัยในเขตเมืองให้เป็นประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย ๒. การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการประชาชนในหน่วยงานของรัฐ ๓. จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ๔. จัดตั้งศูนย์บริการร่วมของภาครัฐ

6 กลุ่ม ๓ ผังเมือง สาธารณูปโภค และสารสนเทศ
๑. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ๒. พัฒนาขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน และการตัดสินใจลงทุนโครงการสาธารณะประโยชน์ ๓. การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และการจัดทำดัชนีที่อยู่อาศัยด้านต่าง ๆ ให้เป็นระบบจัดการสารสนเทศ (MIS)

7 กลุ่ม ๔ การเงินเคหะการ/สินเชื่อก่อสร้าง และการเข้าถึงแหล่งทุน
๑. ส่งเสริมการออมระยะยาว โดยมีรูปแบบทางการเงินใหม่ เพื่อเพิ่มปริมาณเงินทุนใช้พัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ๒. เสริมสร้างโอกาสแก่ผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงแหล่งเงินกู้อย่างเสมอภาค ๓. มาตรการทางภาษีที่จูงใจการลงทุนผลิตที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย

8 ผลสรุปจากการสัมมนาจะใช้เป็นเครื่องมือ
ในการแปลงวิสัยทัศน์เป็นยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ เชื่อมโยงองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนงานของชาติ กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐส่วนกลาง/ภูมิภาค ทั้งภาคเอกชนผู้ประกอบการ/องค์กรประชาชน มีความสัมพันธ์กับกระบวนการเลือกกลยุทธ์ และโครงการตามบริบทของตน โดยลดความสิ้นเปลือง ขจัดการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมีสิทธิ์เข้าถึง / ครอบครอง สิทธิการอยู่อาศัย อันเป็นชีวิตที่ดีกว่า ตามความต้องการแต่ละกลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt ชี้แจงการสัมมนากลุ่มย่อย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google