งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ ดร. พีรศักดิ์ สิริโยธิน คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ ดร. พีรศักดิ์ สิริโยธิน คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ ดร. พีรศักดิ์ สิริโยธิน คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
นโยบาย และแนวทางการทำงาน อาจารย์ ดร. พีรศักดิ์ สิริโยธิน คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

2 นโยบาย 6 Is Integrity Intelligence Internal Connection
Internationalization Innovation Information

3 Integrity ความรู้คู่คุณธรรม คุณธรรมประจำรายวิชา
การบรรยาย/การอบรมคุณธรรม โครงการช่วยเหลือสังคม ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม นิทรรศการ/จัดบอร์ด เชิดชูคนดี รางวัล/ประกาศนียบัตร

4 Intelligence ระบบติดตามผลการเรียน คลินิกพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
Interdisciplinary Knowledge Senior Project Undergrad Research Innovation Thesis ขอทุน/ประกวดผลงาน โครงการพี่สอนน้อง

5 Internal Connection Communication รวมบริการ ประสานภารกิจ
การปรับปรุงหลักสูตร (Interdis) MT + IT (Senior Project) MT + Agr./Engineer ทรัพยากรบุคคล รายวิชา IT/E วิทยานิพนธ์ IT/MT งานวิจัย IT + Agr. การจัดอบรม/สัมมนาภายใน

6 Internationalization
ความร่วมมือกับต่างประเทศ สหกิจศึกษาฯ ต่างประเทศ การจัด Conference ระดับนานาชาติ งานวิจัย การนำเสนอ/ตีพิมพ์ผลงาน

7 Innovation การคิดนอกกรอบ การทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ
การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต หรือ กระบวนการ การเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคน หรือ การพัฒนาต่อยอด

8 Information รวบรวม/จัดเก็บ คัดเลือก/สกัด วิเคราะห์/สังเคราะห์
เรียบเรียง/นำเสนอ หน่วยสารสนเทศฯ สวทส.

9 จุดเด่น : ศึกษาทั่วไป  ห้องไทยศึกษานิทัศน์
จุดเด่น : ศึกษาทั่วไป  ห้องไทยศึกษานิทัศน์  โครงการ/กิจกรรม/นิทรรศการ  สารสนเทศท้องถิ่น

10 จุดเด่น : ภาษาอังกฤษ  ความร่วมมือต่างประเทศ  ELRU FLRU
 หน่วยส่งเสริมภาษา+วัฒนธรรม

11 จุดเด่น : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 งานวิจัย/นวัตกรรม  สหกิจศึกษาฯ ต่างประเทศ  ปริญญาเอก  คลินิคพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

12 จุดเด่น : เทคโนโลยีการจัดการ
 ความสัมพันธ์ภาคเอกชน  Interdisciplinary Knowledge  หลักสูตรภาคพิเศษ  BKCU

13 จุดเด่น : สถานวิจัย  วารสาร SJSS  ขับเคลื่อนงานวิจัย
 จัดอบรม/สัมมนา

14 จุดเด่น : สำนักงานคณบดี
 ธุรการ/การเงิน  แหล่งรวบรวมข้อมูล  สนับสนุน/อำนวยความสะดวก  งานประกันคุณภาพ

15 แผนภาพการบริหารงาน สวทส.
IT QA MT E GE สถานวิจัย สนง. คณบดี

16 จุดเด่นของสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
องค์ความรู้จากการอบรม/สัมมนา จุลสารรายเดือน คุณธรรมประจำรายวิชา แผนพัฒนาสำนักวิชาฯ แผนการจัดการความรู้ กิจกรรม Share and Care โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน สายปฏิบัติการ

17 โครงการ/กิจกรรมใหม่ ปรับปรุงสำนักวิชาฯ SAR ลงสาขาวิชา
บอร์ดความรู้ทั่วไป IDP อบรมบุคลากรใหม่ Book Sharing

18 แนวทางการทำงาน 3 ส. ประสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์
3 ส. ประสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์ 3 ย. เชื่อมโยง ต่อยอด ตอกย้ำ 3 ใจ ตั้งใจ จริงใจ เปิดใจ

19 เป้าหมายการทำงาน การพัฒนาสู่องค์กรแห่งคุณธรรม
การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุน คนดี/คนที่ตั้งใจทำงาน


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ ดร. พีรศักดิ์ สิริโยธิน คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google