งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Executive Supported System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Executive Supported System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Executive Supported System
ESS

2 บทบาทของผู้บริหารระดับสูง
บทบาทในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลภายนอก บทบาทด้านข้อมูลข่าวสาร มีความรู้ข้อมูลขององค์กรเป็นอย่างดี สามารถ ถ่ายทอดข้อมูลให้เกิดภาพพจน์ที่ดีขององค์กร บทบาทด้านการตัดสินใจ คาดการณ์ล่วงหน้าได้แม่นยำ ควบคุม-แก้ปัญหา ได้ ถูกต้อง ทันเหตุการณ์

3 ลักษณะการตัดสินใจของผู้บริหาร
ตัวอย่างของการตัดสินใจ การตัดสินใจเชิง กลยุทธ์ กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ ทิศทางในการดำเนินงานขององค์การเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและความมั่นคง เติบโตขององค์กร การตัดสินใจเชิงยุทธวิธี กำหนดแนวทางในการดำเนินงาน(แต่จะไม่ลงในรายละเอียดของการปฏิบัติงาน) เช่น การตัดสินใจว่าองค์การจะทำอะไร เมื่อไร เพื่อให้บรรลุตามสิ่งที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทำการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อมิให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อภาพพจน์และการดำเนินธุรกิจ เช่น พนักงานนัดหยุดงาน บริษัทถูกฟ้องล้มละลายทางกฎหมาย คู่แข่งขันออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์หลักขององค์การหรือเกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจ การตรวจสอบและควบคุม ตรวจสอบและควบคุมผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เช่น ตรวจสอบผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับล่าง และควบคุมผลการดำเนินงานขององค์การโดยนำข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานมาเปรียบเทียบแผนที่วางไว้ หากเบี่ยงเบนไปจากแผน หรือแผนที่วางไว้ไม่เหมาะสมก็จะทำการแก้ไข ปรับปรุง ให้เหมาะสมต่อไป

4 ข้อมูลสำหรับผู้บริหารระดับสูง
ข้อมูลภายในองค์กร ข้อมูลจากกระบวนการปฏิบัติงาน (Transaction Processing Data) ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดำเนินงาน เช่น งบประมาณ ประมาณ รายได้ แผนด้านการเงิน ข้อมูลเหล่านี้ จะมีผลต่อผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators : KPI) ข้อมูลภายนอกองค์กร ข้อมูลที่กระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น ความ ต้องการของลูกค้า ข้อมูลคู่แข่งขัน อัตราการแลกเปลี่ยน เงินตรา ฯลฯ ข่าวสารที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ข่าวสารที่ใช้สื่อสารระหว่างบุคลากรในองค์กรทุกระดับชั้น ผู้บริหารจะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข้างต้น ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว การจัดการและการตัดสินใจจึงจะมีประสิทธิภาพ

5 ความหมายของ ESS Executive Supported System เป็น DSS ประเภทหนึ่งซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ในการบริหารและตัดสินใจ ESS ใช้สำหรับกำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการวางแผนระยะยาว ESS ยังช่วยในการสื่อสารระวห่างผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรและระหว่างองค์กร อีกด้วย ESS เป็นระบบ EIS (Executive Information System) ที่มีความสามารถเพิ่มเติมด้านการสื่อสารอิเลกทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการ

6 Model of Executive Supported System

7 ลักษณะของ ESS ที่ดี ให้สารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
- KPI(Key Performance Indicators), CSF(Critical Success Factors) 2) ง่ายต่อการเรียนรู้ และการใช้งาน - Good GUI, Self-help Menu 3) เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลภายนอก - Hyperlink, Hypermedia 4) สามารถประมวลผลในรูปแบบที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า - Aggregate/Global Information, Drill-down Ability, Ad Hoc Analysis 5) มีระบบรักษาความปลอดภัย

8 Cycle of Executive Supported System

9 เปรียบเทียบระบบ ESS, DSS และ MIS
ลักษณะของระบบ Executive Support System : ESS Decision Support System : DSS Management Information System : MIS วัตถุประสงค์หลัก Executive Decision Planning & Decision Operation Control & สรุปสภาพการณ์ ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลสรุปจากภายในและภายนอกองค์การ ข้อมูลจากระบบ TPS ข้อมูลเพื่อการสร้างตัวแบบการตัดสินใจ ตัวแบบขั้นสูง ข้อมูลจากรายงานกิจกรรมและจากแต่ละขอบเขตการบริหารในองค์การตัวแบบไม่ซับซ้อน สารสนเทศผลลัพธ์ ให้สารสนเทศเป็นประโยชน์ด้านกลยุทธ์ การคาดการณ์ล่วงหน้า การตอบข้อถามดัชนีต่างๆ รายงานวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ การพยาการณ์ การตอบซักถาม รายงานสรุป รายงานสิ่งผิดปกติ สารสนเทศที่มีโครงสร้าง

10 เปรียบเทียบระบบ ESS, DSS และ MIS
ลักษณะของระบบ Executive Support System : ESS Decision Support System : DSS Management Information System : MIS ผู้ใช้ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิเคราะห์ ผู้บริหารระดับกลาง รูปแบบของการตัดสินใจ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบ่อย รูปแบบไม่ชัดเจนหรือไม่มีโครงสร้างปัญหาเฉพาะหน้า กึ่งโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง มีโครงสร้างแน่นอน การใช้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ข้อมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจทางอ้อม ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัว ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในสถานการณ์เฉพาะด้านหรือเฉพาะเรื่อง ข้อมูลสนับสนุนตามรูปแบบและระยะเวลาที่กำหนด

11 Interrelationship among System
ESS DSS TPS MIS

12 Advantage and Disadvantage of ESS
Advantages:  Filters data for management Improves to tracking information Offers efficiency to decision makers Disadvantages:  Difficult to keep current data May lead to less reliable and insecure data Small companies may encounter excessive costs for implementation Too detailed Oriented

13


ดาวน์โหลด ppt Executive Supported System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google