งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)
หน้าที่ 1/12

2 นิยามของ DSS Gerrity : “การผสมผสานอย่างมีเหตุผลของมนุษย์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟท์แวร์ซึ่งมีการกระทำโต้ตอบกัน เพื่อแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน” DSS คือ ระบบที่กระทำโต้ตอบกัน (Interactive) โดยใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถหาคำตอบได้โดยง่ายจากปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง หน้าที่ 2/12

3 งานของ DSS Ariav และ Ginzbreg ได้กำหนดงานของ DSS เป็น 4 มิติ ดังนี้
ระดับโครงสร้าง ระดับการประยุกต์ใช้ ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ ความถี่ของการใช้งาน หน้าที่ 3/12

4 งานของ DSS (ต่อ) ระดับโครงสร้าง
ระดับของโครงสร้างไม่ใช่คุณสมบัติของปัญหาที่ต้องการหาคำตอบ แต่จะเน้นที่คุณสมบัติของวิธีที่มนุษย์จะนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหา หน้าที่ 4/12

5 งานของ DSS (ต่อ) ระดับการประยุกต์ใช้
เป็นระดับที่เน้นกิจกรรมด้านการจัดการ (Management Activities) ได้แก่ การควบคุมด้านการปฏิบัติงาน (Operation Control) การควบคุมด้านการจัดการ (Management Control) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) หน้าที่ 5/12

6 งานของ DSS (ต่อ) ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ
นำมาใช้ในกระบวนการตัดสินใจได้ทุกขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การกำหนดทางเลือก และการเลือกทางเลือก หน้าที่ 6/12

7 งานของ DSS (ต่อ) ความถี่ของการใช้งาน
หน้าที่ 7/12

8 หน้าที่และองค์ประกอบของ DSS
เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับขอบเขตของปัญหา หาความไว (sensitivity) ของผลลัพธ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปร หาแนวทางในการประยุกต์ใช้ คาดการณ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ หน้าที่ 8/12

9 หน้าที่และองค์ประกอบของ DSS (ต่อ)
หน้าที่ (ต่อ) พัฒนาตัวแบบของกระบวนการทางธุรกิจ คำนวณหาสัดส่วนที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่จะทำการผลิตและให้บริการ อำนวยความสะดวกในการสื่อสารข้อมูลระหว่างกลุ่ม หน้าที่ 9/12

10 หน้าที่และองค์ประกอบของ DSS (ต่อ)
Hardware การประมวลผล การสื่อสาร อุปกรณ์แสดงผลพิเศษ หน้าที่ 10/12

11 หน้าที่และองค์ประกอบของ DSS (ต่อ)
องค์ประกอบ (ต่อ) Software การจัดการการโต้ตอบ (Dialogue Management) : User Interface Subsystem, Dialogue Control Subsystem and Request Transformer การจัดการตัวแบบ (Model Management) หน้าที่ 11/12

12 หน้าที่และองค์ประกอบของ DSS (ต่อ)
องค์ประกอบ (ต่อ) Software (ต่อ) การจัดการข้อมูล (Data Management) การจัดเก็บ (Data Storage) การจัดการ (Data Manipulation) การควบคุม (Data Control) หน้าที่ 12/12

13


ดาวน์โหลด ppt ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google