งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
กระบวนการ สารสนเทศ ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ เทคโนโลยี

3 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
รายงาน (Report) แฟ้มใหม่ (New file) แสดงกราฟิก (Graphical displays) ข้อมูล Data การเรียกข้อมูล (Retrieval) การวิเคราะห์ (Analysis) การเก็บข้อมูล (Capture) การนำเสนอ (Presentation)

4 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
กระบวนการ สารสนเทศ ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ การตัดสินใจ ผู้บริหาร

5 ส่วนประกอบของ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information Systems) ระบบประมวลผล รายการ (Transaction Processing Systems<TPS>) ระบบการจัดการ รายงาน (Management Reporting Systems<MRS>) ระบบสนับสนุน การตัดสินใจ (Decision Support Systems<DSS>) ระบบสารสนเทศ สำนักงาน (Office Information Systems<OIS>)

6 การจัดโครงสร้างของสารสนเทศ
DATA WORKERS KIND OF SYSTEM GROUPS SERVED STRATEGIC LEVEL SENIOR MANAGERS MANAGEMENT LEVEL MIDDLE MANAGERS OPERATIONAL OPERATIONAL LEVEL MANAGERS KNOWLEDGE LEVEL KNOWLEDGE & SALES & MANUFACTURING FINANCE ACCOUNTING HUMAN RESOURCES MARKETING ESS MIS DSS OAS KWS TPS

7 การจัดโครงสร้างของสารสนเทศ
TPS OAS MIS KWS DSS ESS ORGANIZATIONAL LEVEL TYPE OF DECISION OPERATIONAL KNOWLEDGE MANAGEMENT STRATEGIC STRUCTURED ACCOUNTS RECEIVABLE ELECTRONIC PRODUCTION SCHEDULING COST OVERRUNS SEMI- BUDGET PREPARATION PROJECT FACILITY LOCATION UNSTRUCTURED PRODUCT DESIGN NEW PRODUCTS NEW MARKETS

8 การรวมความสัมพันธ์ของแต่ละ ระบบย่อยเข้าด้วยกัน
ความสัมพันธ์ของแต่ละระบบย่อย (Relationship of subsystem) ถ้าองค์การสามารถรวมระบบย่อยต่างๆเข้าด้วยกัน (Integration) และสร้างความสัมพันธ์ของสารสนเทศก็จะทำให้ผู้บริหารสามารถใช้ประโยชน์จาก MIS ได้เต็มประสิทธิภาพ

9 การรวมความสัมพันธ์ของแต่ละ ระบบย่อยเข้าด้วยกัน
ระบบสนับสนุน ผู้บริหาร ESS ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ MIS ระบบสนับสนุน การตัดสินใจ DSS ระบบการประมวล ผลรายการ TPS ระบบสารสนเทศ สำนักงานและความรู้ OAS

10 เป้าหมายของระบบสารสนเทศ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพในการบริการลูกค้า ผลิตสินค้าใหม่และขยายผลิตภัณฑ์ สามารถที่จะสร้างทางเลือกในการแข่งขันได้ การสร้างโอกาสทางธุรกิจ การดึงดูดลูกค้าไว้ป้องกันคู่แข่งขัน

11 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศบนพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ Hardware Software แบ่งเป็น 2 ประเภท โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (System software) โปรแกรมประยุกต์ (Application software) ข้อมูล (Data) บุคลากร (People)

12 โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศบนพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ

13 - Specific Application Software
System Software - Operating System - Language Translater Prog. - Utility Prog. Application Software - Specific Application Software - General Application Software 1. Word Proccessing Software 2. Spread Sheet Software 3. Database Software

14 5. Data Communication Software 7. CAD & CAM
4. Graphic Software 5. Data Communication Software 6. Business Software 7. CAD & CAM ************************************

15 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียนโปรแกรม ผู้ใช้ และผู้วิเคราะห์ระบบ โดยเฉพาะระบบในปัจจุบันจะมีโปรแกรมสำหรับช่วยในการเขียนโปรแกรม (Program generate) ส่วนผู้ใช้จะต้องมีการเรียนรู้ถึงวิธีการใช้โปรแกรม การสำรองข้อมูล (Back up) และการเรียกข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ (Restore) ผู้ใช้ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงวิธีการป้องกันโปรแกรมไวรัส (Virus) ดังนั้นข้อมูลจะเก็บอยู่ในลักษณะฐานข้อมูล(Database) เพื่อลดการซ้ำซ้อน และข้อมูลที่ไม่ได้ปรับปรุง (Update) นอกจากนั้นจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

16 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดข้อมูลบนพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ แต่ละส่วนเรียกว่า ฟิลด์ (Field) เท่ากับหนึ่งคอลัมน์ (Column) จะต้องนำหลายๆ ฟิลด์ มารวมกันเพื่อให้เกิดรายการ (Record) ถ้าหลายๆรายการรวมกันจะกลายเป็นแฟ้มข้อมูล (File) ข้อมูล

17 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รูปแบบการประมวลผล ลักษณะการประมวลแบบรวบรวมเอกสารเป็นชุด (Batch) เมื่อมีเอกสารเกิดขึ้นก็จะทำการป้อนข้อมูลเข้าไป และข้อมูลนั้นก็จะผ่านการประมวลผลในทันที ลักษณะนี้เรียกว่า Real-Time processing Real-Time จะได้ข้อมูลที่ปรับปรุงเสมอแต่โอกาสผิดพลาดและการแก้ไขจะยากกว่า เนื่องจากข้อมูลที่ป้อนเข้าไปจะไปปรับปรุงในแฟ้มข้อมูลหลัก (Master file) ส่วนวิธี Batch processing ข้อมูลจะถูกทำที่แฟ้มข้อมูลชั่วคราว (Transaction file)ก่อนที่จะมีการปรับปรุงในแฟ้มข้อมูลหลัก

18 Real-Time Processing Batch Processing ข้อมูลหลัก ข้อมูลชั่วคราว

19


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google