งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานที่ให้ทำ (ทุกคน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานที่ให้ทำ (ทุกคน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บธ 342 การจัดการผลิตและการดำเนินงาน การบริหารและจัดการองค์กรอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิต

2 รายงานที่ให้ทำ (ทุกคน)
“ฝ่าย…..” มีความสำคัญและความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจอย่างไร ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ (ห้ามพิมพ์ส่ง) กำหนดส่งวันสุดท้าย “ วันสุดท้ายของการเรียนในวิชานี้ ”

3 เนื้อหาและการวัดผลการเรียน
เนื้อหา 14 บท มีการวัดผล(quiz)ในทุกคาบเรียน 30% สอบกลางภาค 30% สอบปลายภาค 40% การตัดเกรด 50 – 54 D 55 – 59 D+ 60 – 64 C 65 – 69 C+ 70 – 74 B 75 – 79 B+ 80 – 100 A

4 การจัดการดำเนินงาน (Operations Management)
MJU. การจัดการดำเนินงาน (Operations Management) ภาพรวมของการจัดการดำเนินงาน บทที่ 1 บทนำ

5 ภาพรวมของการจัดการดำเนินงาน(บทนำ)
ระบบการจัดการดำเนินงาน (The Operations Management System) เป็นกระบวนการแปลงสภาพปัจจัยการผลิตให้เป็นสินค้า/บริการ

6 ภาพรวมของการจัดการดำเนินงาน(บทนำ)
MJU. ภาพรวมของการจัดการดำเนินงาน(บทนำ) ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ Inputs Raw Materials Labor Capital Other Expenses Outputs Goods Services Transformation Process Feedback Information

7 วัตถุดิบ หมายถึง วัสดุหรือส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ไปในกระบวนการแปลงสภาพ
MJU. ภาพรวมของการจัดการดำเนินงาน(บทนำ) ปัจจัยการผลิต (Inputs) ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้ใช้ไปในกระบวนการแปลงสภาพ เพื่อทำให้เกิดผลผลิตที่เป็นสินค้าหรือบริการ วัตถุดิบ หมายถึง วัสดุหรือส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ไปในกระบวนการแปลงสภาพ แรงงาน หมายถึง ทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติงานในกระบวนการแปลงสภาพ ทุน หมายถึง สินทรัพย์ต่างๆ ที่ใช้ไปในกระบวนการแปลงสภาพ เช่น โรงงาน อาคาร เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้สำนักงาน

8 ภาพรวมของการจัดการดำเนินงาน(บทนำ)
MJU. ภาพรวมของการจัดการดำเนินงาน(บทนำ) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากวัตถุดิบ แรงงาน ทุนที่ใช้ไปในกระบวนการแปลงสภาพ เช่น น้ำ ไฟ น้ำมัน ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย กระบวนการแปลงสภาพ (Transformation Process) เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) ให้กับปัจจัยการผลิต เป็นขั้นตอนต่างๆ ที่ทำให้ปัจจัยการผลิตเปลี่ยนเป็นสินค้า/บริการ ผลผลิต (Outputs) หมายถึง สินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นจากกระบวนการแปลงสภาพของปัจจัยการผลิต

9 การดำเนินงานการผลิต หมายถึง.....
การนำทรัพยากรทางด้านแรงงาน เงินทุน เครื่องจักร เทคโนโลยี วิธีการ วัตถุดิบ ความต้องการของตลาด การจัดการ ฯลฯ (ปัจจัยการผลิต-input) ผ่านขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการออกแบบระบบการดำเนินงาน การวางแผน การจัดโครงสร้างการผลิตและการดำเนินงาน การควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมาย ฯลฯ (Process) จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Output)

10 งานเดี่ยว (ส่งในชั่วโมงเรียน 15 นาที)
สมมุติว่าท่านสนใจจะทำธุรกิจ “ร้านขายกาแฟใต้อาคารเรียน” ให้เขียนระบบการจัดการดำเนินงาน

11 ภาพรวมของการจัดการดำเนินงาน(บทนำ)
MJU. ปัจจัยภายนอก ภาพรวมของการจัดการดำเนินงาน(บทนำ) Inputs Process Outputs Feedback

12 บทที่ 2 กลยุทธ์การผลิต/การดำเนินงาน
MJU. บทที่ 2 กลยุทธ์การผลิต/การดำเนินงาน

13 แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน (ต้องทำให้องค์กรเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน)
Mission ขอบเขต/แนวทางการดำเนินงานในอนาคต เพื่อให้บรรลุถึง vission Vission สิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็นในอนาคต กำหนดวัตถุประสงค์ของการเติบโตในภาพรวมขององค์กร และทรัพยากรที่ต้องการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น โดยการวิเคราะห์ SWOT วิสัยทัศน์/พันธกิจ สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก กลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจย่อยในองค์กรที่มีแผนของตนเอง กลยุทธ์องค์กร แผนงานของแต่ละหน้าที่ เช่น แผนงานของฝ่ายตลาด ฝ่ายการเงิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์ธุรกิจ Strength Weekness Opportunity Threat กลยุทธ์การดำเนินงาน การดำเนินกลยุทธ์ ผลจากการดำเนินงาน

14 งานส่งภายใน 15 นาที ให้วิเคราะห์ SWOT ของการเรียนวิชานี้ของท่าน เพื่อเป้าหมายการได้เกรด A ให้นำ SWOT ที่ได้มาเขียนกลยุทธ์การดำเนินงานภายใต้เป้าหมาย “ได้เกรด A ในวิชา บธ 342”


ดาวน์โหลด ppt รายงานที่ให้ทำ (ทุกคน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google