งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information Systems in the Enterprise

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information Systems in the Enterprise"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information Systems in the Enterprise

2 Key System Applications in the Organization

3 Operational level systems
Operational level systems support operational managers needs for current, accurate and easily accessible information primarily used to keep track of the elementary activities and transactions of the organization. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปฏิบัติการ สนับสนุนการทำงานของผู้บริหารใน ส่วนปฏิบัติงาน โดยการช่วยบันทึกรายละเอียดของงานระดับล่างและรายการธุรกรรมข้อมูล (Transaction)

4 Knowledge-level systems
Knowledge-level systems help the organization integrate new know- ledge into the business and help the organization control the flow of paperwork. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ชำนาญการ สนับสนุนการทำงานของพนักงานผู้มีความรู้พิเศษ วัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมความรู้ การค้นคว้า และควบคุมการนำเสนอข้อมูลภายในองค์กร

5 Management-level systems
Management-level systems are designed to serve the monitoring, controlling, decision- making, and administrative activities of middle managers. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ออกแบบมาเพื่อใช้ในการตรวจสอบ การควบคุมการตัดสินใจและการบริหารของผู้บริหารระดับกลาง

6 Strategic-level systems
Strategic-level systems help senior managers with long-range planning needed to meet changes in the external and internal business environment. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้กำหนดกลยุทธ หรือกำหนดแผนระยะยาว ออกแบบมาสำหรับผู้บริหารระดับสูงในการแก้ไขและกำหนดกลยุทธในการดำเนินธุรกิจระยะยาวโดยอ้างอ้างกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นทั้งในองค์กรและสิ่งแวดล้อมภายนอก

7 The six major types of information systems:
  Six major types of systems serve the various organizational levels: executive support systems (ESS) ; management information systems (MIS) ; decision-support systems (DSS) ; knowledge work systems (KWS) ; office systems ; and transaction processing systems (TPS).

8 The six major types of information systems:

9 The six major types of information systems:
ระบบสนันสนุนผู้บริหารระดับสูง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้ชำนาญการ ระบบสำนักงาน ระบบประมวลผลรายการธุรกรรมข้อมูล

10 Transaction processing systems (TPS).
Computerized systems that perform and record the daily routine transactions necessary to conduct the business; they serve the organization’s operational level. ระบบประมวลผลรายการธุรกรรมข้อมูล เป็นระบบพื้นฐานขององค์กรที่สนับสนุนการทำงานระดับผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่การบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ระบบชำระค่าสินค้า ระบบจองห้องพักโรงแรม ระบบงานค่าจ้าง ระบบข้อมูลพนักงาน ระบบงานสิ่งสินค้า

11 Knowledge work systems (KWS)
Information systems that aid knowledge workers in the creation and integration of new knowledge in the organization. ใช้สนับสนุนกลุ่มผู้ทำงาน พนักงานกลุ่มที่มีความรู้สูง(knowledge workers) ส่วนระบบสำนักงาน(office System) ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรง เช่นพนักงานป้อนข้อมูล(data entry workers)

12 Management information systems (MIS)
Information systems at the management level of an organization that serve the functions of planning, controlling, and decision making by providing routine summary and exception reports. ใช้สนับสนุนการทำงานของผู้บริหารระดับล่างและ ระดับกลางในการนำเสนอรายงาน ข้อมูลเฉพาะด้านและข้อมูลในอดีต ระบบ MIS ช่วยงานด้านการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจ โดยนำข้อมูลมาจาก TPS

13 TPS  MIS

14 MIS reporting system.

15 Decision-support systems (DSS)
Information systems at the organization’s management level that combine data and sophisticated analytical models or data analysis tools to support nonroutine decision making. สนับสนุนการทำงานของผู้บริหารระดับกลาง ช่วยในการตัดสินใจแบ่งกึ่งมีโครงสร้าง เพราะไม่สามารถแก้ปัญหาล่วงหน้าได้ ข้อมูลที่ได้นำมาจากระบบ TPS ,MIS โดยเป็นข้อมูลในองค์กร แต่ก็สามารถนำข้อมูลจากภายนอกมาใช้เพี่อให้เหมาะสมกับการแก้ปัญหา

16 Decision-support systems (DSS)

17 Executive support systems (ESS)
Information systems at the organization’s strategic level designed to address nonroutine decision making through advanced graphics and communications. ระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง ใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงซึ่งใช้ในการวางแผนกลยุทธหรือแผนดำเนินการระยะยาว

18 Executive support systems (ESS)

19 Interrelationships among systems.


ดาวน์โหลด ppt Information Systems in the Enterprise

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google