งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศ (ต่อ) (Information Systems : IS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศ (ต่อ) (Information Systems : IS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศ (ต่อ) (Information Systems : IS)
BC424 Information Technology

2 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information Systems)
ระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ทักษะ และความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศ สำหรับผู้บริหาร BC424 Information Technology

3 การตัดสินใจในการทำงานของผู้บริหาร
Strategic Decision Controlling Executive Decision Tactical Decision Fire-fighting BC424 Information Technology

4 สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร มีลักษณะดังนี้
สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร มีลักษณะดังนี้ ไม่มีโครงสร้าง (Lack of Structure) มีความไม่แน่นอนสูง (High Degree of Uncertainty) ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ในอนาคต (Future Oriented Situation) แหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ (Informal Sources) ไม่แสดงรายละเอียด (Low Level of Details) BC424 Information Technology

5 แหล่งข้อมูลของผู้บริหาร
ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการดำเนินงาน (Transaction Processing Data) ข้อมูลจากภายในองค์กร (Internal Data) ข้อมูลจากภายนอกองค์กร (External Data) BC424 Information Technology

6 คุณสมบัติของ EIS สนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์
เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร มีความสามารถในการคำนวณภาพกว้าง ง่ายต่อการเรียนรู้และการใช้งาน พัฒนาเฉพาะสำหรับผู้บริหาร BC424 Information Technology

7 เปรียบเทียบ DSS และ EIS
ระดับของการตัดสินใจ การใช้งานระบบ การนำสารสนเทศมาใช้ BC424 Information Technology

8 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent:AI)
คือ การพัฒนาให้ระบบคอมพิวเตอร์มีลักษณะการทำงานใกล้เคียงกับระบบการประมวลผลแลการตอบสนองของมนุษย์ที่มีต่อแต่ละสถานการณ์ BC424 Information Technology

9 AI แบ่งเป็นสาขาต่าง ๆ ดังนี้
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) ระบบภาพ (Vision System) ระบบเครือข่ายเส้นประสาท (Neural Networks) หุ่นยนต์ (Robotics) ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) BC424 Information Technology

10 ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System : ES)
ระบบสารสนเทศที่ออกแบบและพัฒนา โดยมีลักษณะเป็นชุดคำสั่งของคอมพิวเตอร์ที่เก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับปัญหาเฉพาะเรื่องและกระบวนการอนุมาน เพื่อนำไปสู่ผลสรุปของปัญหานั้น BC424 Information Technology

11 ส่วนประกอบของระบบ ES ฐานความรู้ (Knowledge Base)
เครื่องอนุมาน (Inference Engine) ส่วนดึงความรู้ (Knowledge Acquisition Subsystem) ส่วนอธิบาย (Explanation Subsystem) การติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) BC424 Information Technology

12 ตัวอย่างของระบบ ES การตรวจสอบ การบริการ การวินิจฉัยโรค การพยากรณ์อากาศ
BC424 Information Technology

13 ประโยชน์ของระบบ ES รักษาและป้องกันความรู้สูญหาย
เตรียมความพร้อมของข้อมูล เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท สามารถตัดสินปัญหาได้อย่างแน่นอน เครื่องมือเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ BC424 Information Technology

14 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information System : BIS)
เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของธุรกิจเป็นไปอย่างเป็นระบบ โดยปฏิบัติงานตามหน้าที่ทางธุรกิจ BC424 Information Technology

15 แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
ระบบสารสนเทศด้านการบัญชี (Accounting Information System) ระบบสารสนเทศด้านการเงิน (Financial Information System) ระบบสารสนเทศด้านการตลาด (Marketing Information System) ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการดำเนินงาน (Production and Operations Information System) ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System) BC424 Information Technology

16 ระบบสารสนเทศด้านการบัญชี
เป็นระบบที่รวบรวม จัดระบบ และนำเสนอสารสนเทศทางการบัญชีที่ช่วยในการตัดสินใจแก่ผู้ใช้สารสนเทศ มีส่วนประกอบหลัก คือ ระบบบัญชีการเงิน (Financial Accounting System) ระบบบัญชีการบริหาร (Managerial Accounting System) BC424 Information Technology

17 ระบบสารสนเทศด้านการเงิน
เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินขององค์กร ได้แก่ การจัดการเงินสดหมุนเวียน มีหน้าที่ 3 ประการ ดังนี้ การพยากรณ์ (Forecast) การจัดการด้านการเงิน (Financial Management) การควบคุมทางการเงิน (Financial Control) BC424 Information Technology

18 ระบบสารสนเทศด้านการตลาด
ระบบสารสนเทศสำหรับการขาย ระบบสารสนเทศสำหรับการวิจัยตลาด ระบบสารสนเทศสำหรับการส่งเสริมการขาย ระบบสารสนเทศสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ระบบสารสนเทศสำหรับพยากรณ์การขาย ระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนกำไร ระบบสารสนเทศสำหรับการกำหนดราคา ระบบสารสนเทศสำหรับการควบคุมการใช้จ่าย BC424 Information Technology

19 ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการดำเนินงาน
ข้อมูลที่ใช้ในระบบมีดังนี้ ข้อมูลการผลิต/การดำเนินงาน ข้อมูลสินค้าคงคลัง ข้อมูลจากผู้ขายวัตถุดิบ ข้อมูลแรงงานและบุคลากร กลยุทธ์องค์กร BC424 Information Technology

20 ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาระบบต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ ความสามารถ (Capability) การควบคุม (Control) ต้นทุน (Cost) การติดต่อสื่อสาร (Communication) ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) BC424 Information Technology


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศ (ต่อ) (Information Systems : IS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google