งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information System."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information System

2 เหตุใด Information System จึงเป็นสิ่งสำคัญ
เพราะปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจสูง ซึ่งการแข่งขันที่สูงนั้นมีสาเหตุจาก Emergence of the Global Economy Transformation of Industrial Economies

3 Information System คืออะไร?
คือ การรวบรวม (collect) ประมวลผล (process) จัดเก็บ (store) กระจาย (distribute) สารสนเทศ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ และ การควบคุมในองค์กร นอกจากนี้ยังช่วยให้บุคลากรวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจปัญหา และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่

4 ENVIRONMENT Customers Suppliers ORGANIZATION Input Process Output
INFORMATION SYSTEM Input Process Output Feedback Regulatory Agencies Stockholders Competitors

5 Data ข้อมูล Process Information สารสนเทศ

6 สารสนเทศ (Information) คือข้อมูลที่ถูกประมวลให้มีความหมายและเป็นประโยชน์
ข้อมูล (Data) คือข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในองค์กร หรือจากสิ่งแวดล้อม และยังไม่ถูกจัดหรือประมวล สิ่งนำเข้า (Input) คือการรวบรวมข้อมูลจากภายในองค์กร หรือจากสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะนำไปประมวลในระบบสารสนเทศ (Information System)

7 การประมวลผล (Processing) คือการเปลี่ยน จัดการ วิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ สิ่งส่งออก (Output) การกระจายของสารสนเทศที่ถูกประมวลแล้วไปยังมนุษย์ หรือกิจกรรม ที่ต้องการใช้สารสนเทศนั้นๆ Feedback คือสิ่งส่งออกซึ่งส่งกลับไปยังบุคคลขององค์กรเพื่อช่วยในการประเมินและแก้ไขสิ่งนำเข้า

8 ธุรกิจ VS วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ Input Output Process Process

9 Computer based Information System Information System Manual Information System

10 Computer-Based Information Systems (CBIS)
คือระบบสารสนเทศ (Information System) ที่ต้องพึ่ง คอมพิวเตอร์ และ software ในการประมวลและ กระจายสารสนเทศ

11 Information System - A Business Perspective
Organization Technology Information Systems Management

12 Information System Organization - เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เช่นระบบ IS ของบริษัท Credit card Management - ใช้ในการบริหาร โดยช่วยให้ผู้บริหารบรรลุวัตถุประสงค์ Technology - เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารเพื่อที่จะเผชิญกับ การเปลี่ยนแปลง

13 Technology Computer Hardware Computer Software Storage Technology
Telecommunications

14 Groups Served Level Sales and Marketing Manufacturing Accounting
Strategic Level Senior Managers Management Level Middle Managers Knowledge and Data Workers Knowledge Level Operational Level Operational Manager Sales and Marketing Manufacturing Accounting

15 ประเภทของ Information System
Strategic Level Senior Managers ESS Management Level Middle Managers DSS, MIS Knowledge and Data Workers Knowledge Level OAS, KWS Operational Level Operational Manager TPS Sales and Marketing Manufacturing Accounting

16 ประเภทของ Information System
Operational-Level System Transaction Processing System(TPS) ตัวอย่าง ระบบบัญชี ระบบสั่งสินค้า ระบบเงินเดือน ระบบบุคลากร

17 ประเภทของ Information System
Knowledge-Level System Office Automation Systems (OAS) ตัวอย่าง Word Processing, Image Storage Knowledge Work Systems (KWS) ตัวอย่าง Computer-Aided Design, Graphics Workstations

18 ประเภทของ Information System
Management-Level Systems Management Information Systems (MIS) ตัวอย่าง การบริหารการขาย การควบคุมสินค้าคงคลัง การวางแผนงบประมาณ Decision Support Systems (DSS) ตัวอย่าง การวิเคราะห์ยอดขาย การวางแผนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน

19 สรุปลักษณะที่สำคัญของ MIS

20 สรุปลักษณะที่สำคัญของ MIS

21 สรุปลักษณะที่สำคัญของ MIS

22 ตัวอย่างรายงาน MIS PRODUCT SALES ACTUAL PLANNED ACTUAL VS
REGION SALES PLANNED Microwave Northeast 4,066,700 4,800, South 3,778,112 3,750, Midwest 4,867,001 4,600, West 4,003,440 4,400, TOTAL ,715, ,550,

23 สรุปลักษณะที่สำคัญของ DSS
DSS ให้ผู้ใช้สามารถควบคุม Input และ Output DSS สามารถทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่ง programmer

24 สรุปลักษณะที่สำคัญของ DSS

25 ประเภทของ Information System
Strategic-Level Systems Executive Support Systems (ESS) ประมาณการยอดขาย 5 ปี วางแผนจัดการ 5 ปี วางแผนงบประมาณ 5 ปี วางแผนกำไร วางแผนกำลังคน

26 TPS OAS MIS DSS KWS ESS Organizational Level Operational Knowledge
Management Strategic Type of Decision Structured TPS OAS MIS Semi- Structured DSS KWS ESS Unstructured

27 Interrelationships among systems
ESS MIS DSS OAS TPS


ดาวน์โหลด ppt Information System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google