งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๑"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๑
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สำหรับการปฏิบัติราชการครึ่งปีหลัง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ระยะเวลาการประเมิน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๑

2 แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ
แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ ให้หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙(๑) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้หมายความรวมถึง รองอธิการบดีผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกองต่าง ๆ - พิจารณาจัดสรรและเสนอการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัดต่ออธิการบดี - พิจารณาผลการประเมิน โดยอาจมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน หรือผู้ที่เหมาะสมเป็นผู้ประเมิน โดยใช้แนวทางการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๒

3 แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ
แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ การเลื่อนเงินเดือนให้ใช้อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๕๖๑/๒๕๕๔ ฉบับลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔) โดยให้ส่วนงานพิจารณาอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณตามประกาศดังกล่าว ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ระดับผลการประเมินจะต้องสอดคล้องกับคะแนน (ร้อยละ) และต้องไม่เกินอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่กำหนดในประกาศดังกล่าว งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๓

4 แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ
แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ ระดับผลการประเมิน เพื่อเลื่อนเงินเดือน คะแนน (ร้อยละ) อัตราร้อยละของฐานใน การคำนวณ ดีเด่น ๙๐ - ๑๐๐ ไม่เกินร้อยละ ๖ ดีมาก ๘๐ – ๘๙ ไม่เกินร้อยละ ๕ ดี ๗๐ – ๗๙ ไม่เกินร้อยละ ๔ พอใช้ ๖๐ – ๖๙ ไม่เกินร้อยละ ๓ ต้องปรับปรุง ต่ำกว่า ๖๐ ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๔

5 แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ
แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ ให้ส่วนงานบริหารวงเงินงบประมาณ สำหรับการเลื่อนเงินเดือนภายใต้วงเงินไม่เกินร้อยละ ๒.๙ ของเงินเดือนข้าราชการในส่วนงาน ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๖๒/๒๕๕๔ ฉบับลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔) โดยแบ่งข้าราชการเป็น ๒ กลุ่ม คือ - กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ - กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๕

6 แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ
แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ หากวงเงินกลุ่มใดเหลือสามารถเกลี่ยให้กลุ่มอื่นได้ แต่ต้องไม่เกินวงเงินรวมของส่วนงานที่ได้รับจัดสรร การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคน ให้เลื่อนได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุด ที่ ก.พ.อ. กำหนดสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ห้ามมิให้หารเฉลี่ยเพื่อให้ข้าราชการได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากัน การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคน ให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๖ ของฐานในการคำนวณ งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๖

7 แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ
แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ การคำนวณจำนวนเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือน ถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท ให้ใช้ฐานในการคำนวณ และช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน (ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า ๔ เดือน ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๗

8 แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ
แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ การปฏิบัติราชการในครึ่งปีที่แล้วมา กำหนดจำนวนครั้งของการลาและมาทำงานสาย รวมกันไม่เกิน ๖ ครั้ง แต่หากเกิน ๖ ครั้งขึ้นไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงาน ในครึ่งปีที่แล้วมา มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าระดับพอใช้ ให้ส่วนงานประกาศรายชื่อข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๘

9 แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ
แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ ในกรณีข้าราชการได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ทั้งนี้ หากเงินเดือนใกล้ถึงขั้นสูง ให้ได้รับเลื่อนเงินเดือนจนถึงเงินเดือนสูงสุดก่อน ส่วนที่เหลือจะได้รับเป็นค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับอัตราที่เกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงแม้จะมีการทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ยังต้องนำอัตราผู้มีคนครองและเงินเดือนมาคิดรวมด้วย ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๙


ดาวน์โหลด ppt งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน้า ๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google