งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลการปฏิบัติราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการ

2 เดิม  เริ่มใช้ 1 เม.ย. 2544  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานจาก  ผลงาน (สัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่า 70%)  คุณลักษณะการปฏิบัติงาน  ประเมิน ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 : 1 ต.ค. – 31 มี.ค. ครั้งที่ 2 : 1 เม.ย. – 30 ก.ย.

3 ผลการประเมินมี 3 ระดับ  ดีเด่น – 100 %  เป็นที่ยอมรับได้ %  ต้องปรับปรุง ต่ำกว่า 60 %

4 ใหม่  เริ่มใช้ 1 ต.ค.53 แต่ ก.พ.อ. เอื้อให้ใช้ตามแนวทางเดิมได้ หากมหาวิทยาลัยใดพร้อมดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. ทั้งรอบ หรือบางส่วนก็ได้  มหาวิทยาลัยเริ่มใช้รอบการประเมิน 1 มี.ค.54 เป็นต้นไป รอบการประเมิน  ประเมินปีละ 2 รอบๆ ละ 6 เดือนเหมือนเดิม แต่สภามหาวิทยาลัยอาจกำหนดช่วงเวลาตามรอบการประเมินได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน

5 องค์ประกอบและสัดส่วนของการประเมิน
 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัด ไม่น้อยกว่า 70 %  สมรรถนะ โดยประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติ ราชการ ไม่เกิน 30 %  สมรรถนะหลัก อย่างน้อย 3 – 5 ด้าน  สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน อย่างน้อย – 6 ด้าน  สมรรถนะทางการบริหาร อย่างน้อย 5 ด้าน

6 ประกาศผู้มีผลการประเมินดีเด่นและดีมากให้ทราบทั่วกัน
การจัดกลุ่มระดับและช่วงคะแนน อย่างน้อย 5 ระดับ คะแนนต่ำสุดของ “พอใช้” ต้องไม่ต่ำกว่า 60 % จึงมีสิทธิเลื่อนเงินเดือน ระดับ ช่วงคะแนน หมายเหตุ ดีเด่น ประกาศผู้มีผลการประเมินดีเด่นและดีมากให้ทราบทั่วกัน ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต่ำกว่า 60

7 วิธีการประเมิน ก่อนรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมิน(ผู้บังคับบัญชาโดยตรง) และผู้รับการประเมินจัดทำข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ  การมอบหมายงาน  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  การกำหนดดัชนีชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน

8 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินผลปฏิบัติราชการ ทำหน้าที่เสนอความเห็น เกี่ยวกับ  มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมิน  ผลการประเมิน (มหาวิทยาลัยกำหนดให้ส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานประจำส่วนงานพิจารณานำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา ความก้าวหน้าความดีความชอบ จ้างต่อ / ขยายสัญญา)

9 ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมิน ทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ลงนามรับทราบผลการประเมิน
(กรณีไม่ยินยอมลงนามรับทราบผลการประเมิน ให้หาพยานบุคคลลงนามไว้เป็นหลักฐาน)

10 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552 (สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้ประเมินบุคลากรทุกประเภท)

11 รอบการประเมิน : ปีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 : 1 ก.ย. – 28/29 ก.พ. ครั้งที่ 2 : 1 มี.ค. – 31 ส.ค. องค์ประกอบการประเมิน 1. ผลงาน ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า 2. สมรรถนะ ❃ สมรรถนะหลัก ❃ สมรรถนะทางการบริหาร ❃ สมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ

12 ผู้ประเมิน เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินให้ส่วนงานแต่งตั้ง ประกอบด้วย
 ผู้ประเมิน  กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ประเมิน  กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยกลุ่มผู้รับการประเมินจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการประเมิน  คณะกรรมการประเมินผลงานตามข้อตกลงจากข้อมูลที่เก็บได้ตามตัวชี้วัดและประเมินสมรรถนะ

13 สัดส่วนองค์ประกอบผลงานและสมรรถนะ
 สนับสนุน 80 : 20  วิชาการ : 20  ผู้บริหาร (ระดับต้น/กลาง) 50 : 50  ผู้บริหารอื่นๆ 60 : 40

14 คะแนนผลการประเมิน แบ่งเป็น 4 ระดับ
 ดีเด่น 90.0 – คะแนน  ดี – คะแนน  พอใช้ – คะแนน  ควรปรับปรุง ต่ำกว่า คะแนน

15 ประเด็นที่แก้ไข/เพิ่มเติมประกาศฯ (ตามแนวทาง ก.พ.อ.)
 คะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ  กำหนดช่วงคะแนนใหม่  คะแนนต่ำสุดของระดับพอใช้ ต้องไม่ต่ำกว่า 60 % จึงจะมีสิทธิเลื่อนเงินเดือน


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google