งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 2 ตามลักษณะ เศรษฐกิจ งบประมา ณ ตาม พ. ร. บ. ( ล้าน บาท ) ได้รับ จัดสรร ( ล้าน บาท ) เบิกจ่าย ร้อย ละ / งบ จัดสร ร สำนัก ชลประทานที่ 13 1,164,64 0,305.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 2 ตามลักษณะ เศรษฐกิจ งบประมา ณ ตาม พ. ร. บ. ( ล้าน บาท ) ได้รับ จัดสรร ( ล้าน บาท ) เบิกจ่าย ร้อย ละ / งบ จัดสร ร สำนัก ชลประทานที่ 13 1,164,64 0,305."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1

3 2 ตามลักษณะ เศรษฐกิจ งบประมา ณ ตาม พ. ร. บ. ( ล้าน บาท ) ได้รับ จัดสรร ( ล้าน บาท ) เบิกจ่าย ร้อย ละ / งบ จัดสร ร สำนัก ชลประทานที่ 13 1,164,64 0,305 1,058,96 4,018 495,611, 052.71 46.80 1. รายจ่าย ประจำ 87,006,8 66 51,946,1 43.32 59.70 2. รายจ่าย ลงทุน 1,077,63 3,439 971,957, 152 443,664, 909.39 45.65

4 3 ผลผลิต / โครงการ ได้รับ จัดสรร ( ล้านบาท ) เบิกจ่าย ร้อย ละ / งบ จัดสรร สำนักชลประทานที่ 13 971,957,1 52 443,664, 909.39 45.65 การจัดการน้ำชลประทาน 457,624,1 88 196,884, 839.84 43.02 การจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 394,056,8 62 186,456, 502.06 47.32 การสนับสนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ 41,500,00 0 14,690,7 38.13 35.40 การป้องกันและบรรเทา ภัยจากน้ำ 78,776,10 2 45,632,8 29.36 57.93

5 4 ผลผลิต / โครงการ วงเงิน ครม. อนุมัติ วงเงิน ครม. อนุมัติ ( ล้าน บาท ) ได้รับ จัดสรร ( ล้าน บาท ) เบิกจ่าย ร้อย ละ / งบ จัดสร ร สำนัก ชลประทานที่ 13 358,848,7 18 312,565,858 74,700, 936 23.9023.9023.9023.90 ครั้งที่ 1 (2553) 39,861,71 8 2,162,3 53 5.42 ครั้งที่ 1 (2554) 129,921,0 00 36,760, 720 28.2 9 ครั้งที่ 3 100,000,0 00 97,130, 540 13,571, 910 13.9 7 เหลือจ่ายครั้งที่ 1 89,066,00 0 45,652, 600 22,205, 953 48.6 4

6 5งบกลางปี วงเงิน ครม. อนุมัติ ( ล้าน บาท ) ได้รับ จัดสรร ( ล้าน บาท ) เบิกจ่าย ร้อย ละ / งบ จัดสร ร สำนัก ชลประทานที่ 13 61,940,0 00 25,448,0 28 313,0571.23

7 6 แผน 31 พ.ค. 54 44.76 % ผล 31 พ.ค. 54 46.80 % ร้อยละ

8 7 แผน 31 พ.ค. 54 41.00 % ผล 31 พ.ค. 54 45.65 % ร้อยละ

9 8 สชป.13 อยู่ในลำดับที่ 11 จากทั้งหมด 17 สำนัก

10 9 ร้อยละ สูงกว่าเป้าหมายเดือน พ. ค.54 (41.00%) ต่ำกว่า 41.00% แต่สูงกว่าภาพรวมกรม 33.73% ต่ำกว่าภาพรวมกรม 33.73 %

11 10 ร้อยละ

12 11 ร้อยละ

13 12 ขอขอบ คุณ ศูนย์ประสานงานและวิเคราะห์ งบประมาณ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา


ดาวน์โหลด ppt 1 2 ตามลักษณะ เศรษฐกิจ งบประมา ณ ตาม พ. ร. บ. ( ล้าน บาท ) ได้รับ จัดสรร ( ล้าน บาท ) เบิกจ่าย ร้อย ละ / งบ จัดสร ร สำนัก ชลประทานที่ 13 1,164,64 0,305.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google