งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำเร็จการศึกษาในเวลา 4 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำเร็จการศึกษาในเวลา 4 ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำเร็จการศึกษาในเวลา 4 ปี
ผู้สำเร็จการศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา หน่วย : ร้อยละ รุ่นปีการศึกษา สำเร็จการศึกษาในเวลา 4 ปี 2543 2544 2545 41.05 39.28 38.02 เฉลี่ย 39.45 เกณฑ์เฉลี่ยตัวชี้วัด มทส. 40 หมายเหตุ : เปรียบเทียบกับจำนวนนักศึกษาแรกเข้าสาขาวิชา 1

2 หมายเหตุ : ข้อมูลจากการสำรวจในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา อัตราการได้งานทำของบัณฑิต หน่วย : ร้อยละ รุ่นปีการศึกษา ได้งานทำ ศึกษาต่อ อยู่ระหว่างการหางาน มทส. สกอ. 2543 2544 2545 66.77 72.27 71.45 59.68 64.89 - 7.04 12.43 11.97 14.48 8.80 26.19 15.30 16.58 25.85 26.31 เฉลี่ย 70.16 10.48 19.36 เกณฑ์เฉลี่ย ตัวชี้วัด มทส. 70 10 หมายเหตุ : ข้อมูลจากการสำรวจในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 2

3 ผู้สำเร็จการศึกษา เงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิต หน่วย : ร้อยละ
รุ่นปี การศึกษา กลุ่มสาขาวิชา วิศวะ เกษตร สารสนเทศ สาธารณสุข รวมเฉลี่ย 2543 2544 2545 11,597.77 11,989.95 12,280.00 7,829.95 7,983.46 8,000.00 8,572.43 10,926.93 8,500.00 - 7,180.00 10,587.59 11,239.53 10,550.00 เฉลี่ย 11,955.91 7,937.80 9,333.12 10,792.37 หมายเหตุ : ใช้ค่ากลาง (Median) ของเงินเดือน 3

4 ภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2545
อัตราการได้งานที่ตรงสาขาของบัณฑิต หน่วย : ร้อยละ กลุ่มสาขาวิชา ลักษณะงานที่ทำ ตรงสาขา ไม่ตรงสาขา วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุขศาสตร์ 83.67 53.42 54.72 61.54 16.33 46.58 45.28 38.46 รวมทุกกลุ่ม 73.18 26.82 หมายเหตุ : ข้อมูลจากการสำรวจในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 10 พฤศจิกายน 2546 4

5 ภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2545
ภูมิภาคสถานที่ทำงาน หน่วย : ร้อยละ กลุ่มสาขาวิชา ภูมิภาคสถานที่ทำงาน อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 วิศวกรรมศาสตร์ กทม. (51.43) ตะวันออกเฉียงเหนือ (20.00) ตะวันออก (19.05) เทคโนโลยีการเกษตร ตะวันออกเฉียงเหนือ (49.25) กทม., ตะวันออก (17.91) กลาง (10.45) เทคโนโลยีสารสนเทศ กทม. (55.56) ตะวันออกเฉียงเหนือ (22.22) ตะวันออก (15.56) สาธารณสุขศาสตร์ กทม (27.27) ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันออก (18.18) เหนือ (9.09) รวมเฉลี่ยทุกกลุ่ม กทม. (44.44) ตะวันออกเฉียงเหนือ (26.13) ตะวันออก (18.32) หมายเหตุ : ข้อมูลจากการสำรวจในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 10 พฤศจิกายน 2546 5

6 ภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2545
จังหวัดสถานที่ทำงาน หน่วย : ร้อยละ กลุ่มสาขาวิชา จังหวัดสถานที่ทำงาน อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 วิศวกรรมศาสตร์ กทม. (31.90) นครราชสีมา (17.62) ชลบุรี (7.62) เทคโนโลยีการเกษตร นครราชสีมา (41.79) กทม. (11.94) ฉะเชิงเทรา (7.47) เทคโนโลยีสารสนเทศ กทม. (42.22) นครราชสีมา (17.78) ชลบุรี, ระยอง (6.67) สาธารณสุขศาสตร์ กทม. (18.18) นครราชสีมา, ร้อยเอ็ด, ชลบุรี, ปราจีนบุรี (9.09) นครสวรรค์, อ่างทอง, นนทบุรี (9.09) รวมเฉลี่ยทุกกลุ่ม กทม. (28.83) นครราชสีมา (22.22) ชลบุรี, นนทบุรี (6.31) หมายเหตุ : ข้อมูลจากการสำรวจในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร พฤศจิกายน 2546 6


ดาวน์โหลด ppt สำเร็จการศึกษาในเวลา 4 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google