งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวความคิดระบบฐานข้อมูล Database System Concepts Semester 1/2545

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวความคิดระบบฐานข้อมูล Database System Concepts Semester 1/2545"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 240-381 แนวความคิดระบบฐานข้อมูล Database System Concepts Semester 1/2545
เสกสรรค์ สุวรรณมณี Seksun Suwanmanee Database : Preface

2 หัวข้อในรายวิชา 1. แนะนำระบบฐานข้อมูล 2
หัวข้อในรายวิชา 1. แนะนำระบบฐานข้อมูล 2. โมเดลชนิด Entity-Relationship 3 การออกแบบระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 4 แฟ้มข้อมูลและโครงสร้างของระบบ 5 กระบวนการคิวรี่ (Query) 6 ภาษาสำหรับประมวลผลฐานข้อมูล 7 กระบวนการเรียกคืน 8 กระบวนการของข้อมูลทรานเซ็คชัน 9. ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย Database : Preface

3 การประเมินผล 1. การสอบข้อเขียนกลางภาค โดยคิดเป็นร้อยละ วันที่ 3 สิงหาคม 2545 เวลา น การทดสอบย่อย (quiz) และรายงานของนักศึกษาที่ได้ มอบหมายงาน (assignment) โดยคิดเป็นร้อยละ การสอบข้อเขียนปลายภาค โดยคิดเป็นร้อยละ 40 วันที่ ตุลาคม 2545 เวลา น. เกรด A (80-100), B+ (75+), B(70+), C+(65+), C(60+), D+(55+), D(50+), E (< 50) Database : Preface

4 บรรณานุกรม 1. ดวงแก้ว สวามิภักดิ์. 2533. ระบบฐานข้อมูล
บรรณานุกรม 1. ดวงแก้ว สวามิภักดิ์ ระบบฐานข้อมูล. กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น 2. ผศ.สมจิตร อาจอินทร์ และ งามนิจ อาจอินทร์ ระบบฐานข้อมูล ขอนแก่น : โรงพิมพ์ขอนแก่นการพิมพ์ กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ จำลอง ครูอุตสาหะ คัมภีร์ระบบฐานข้อมูล. ไทยเจริญการพิมพ์, กรุงเทพฯ. 4. Henry F. Korth and Abraham Silberschatz DATABASE SYSTEM CONCEPTS. 3rd edition. Singapore : McGraw-Hill. 5. Sitansu S. Mittra Principles of Relational Database Systems USA: Prentice-Hall, Inc. 6. C.J. Date An Introduction to Database Systems, Volume I, 5th Edition Addison-Wesley publishing Company, Inc. Database : Preface

5 บรรณานุกรม ( ต่อ ) 7. Esen Ozkarahan. 1990
บรรณานุกรม ( ต่อ ) 7. Esen Ozkarahan DATABASE MANAGEMENT CONCEPT, DESIGN, ANDPRACTICE. USA : Prentice-Hall, Inc. 8. Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe FUNDAMENTALS OF DATABASE SYSTEMS. 3rd edition ADDISON WESLEY. 9. Mary E.S. Loomis DATA MANAGEMENT AND FILE STRUCTURES. 2nd edition. Prentice-Hall, Inc. 10. C.J. Date An Introduction to Database Systems, Volume II Addison-Wesley publishing Company, Inc. Database : Preface

6 เวลาเรียน Secion 01 (17 คน) จันทร์ 8. 00 - 8. 50 R200 พุธ 8. 00 - 8
เวลาเรียน Secion 01 (17 คน) จันทร์ R พุธ R ศุกร์ R200 Secion 02 (69 คน) จันทร์ A พุธ R ศุกร์ R300 Database : Preface


ดาวน์โหลด ppt แนวความคิดระบบฐานข้อมูล Database System Concepts Semester 1/2545

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google