งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ยินดีต้อนรับ ผู้ปกครองนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2553 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

2 เกณฑ์มาตรฐานการจบหลักสูตรระดับประถมศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ทั้ง 4 องค์ประกอบ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ

3 โครงสร้างหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 1. วิชาภาษาไทย 4 คาบ/สัปดาห์ 2. วิชาคณิตศาสตร์ 5 คาบ/สัปดาห์ 3. วิชาวิทยาศาสตร์ 2 คาบ/สัปดาห์ (+1) 4. วิชาสังคมศึกษาฯ 2 คาบ/สัปดาห์ 5. วิชาประวัติศาสตร์ 1 คาบ/สัปดาห์ 6. วิชาสุขศึกษาฯ 2 คาบ/สัปดาห์ 7. วิชาศิลปะ 2 คาบ/สัปดาห์ 8. วิชาการงานอาชีพฯ 1 คาบ/สัปดาห์ 9. วิชาภาษาอังกฤษ 1 คาบ/สัปดาห์ (+6)

4 ป.1 – ป.3 วิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ 70 : 30
ป.1 – ป.3 วิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ 70 : 30 70 น้ำหนักคะแนนในแต่ละหน่วย สอบกลางปี 15 (4 – 7 ตุลาคม 2553) สอบปลายปี 15 (28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2554) 30

5 ป.1 – ป.3 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพฯ, ศิลปะ 80 : 20
ป.1 – ป.3 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพฯ, ศิลปะ 80 : 20 80 น้ำหนักคะแนนในแต่ละหน่วย สอบกลางปี 10 (4 – 7 ตุลาคม 2553) สอบปลายปี 10 (28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2554 20

6 ความหมายของผลการเรียน
การประเมินผลการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ช่วงคะแนน เป็นร้อยละ ความหมายของผลการเรียน 0 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75 – 79 80 ขึ้นไป ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ พอใช้ น่าพอใจ ค่อนข้างดี ดี ดีมาก ดีเยี่ยม ระดับผลการเรียน 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

7 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์ สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ 9. มีความเป็นกุลสตรี

8 การประเมินพิจารณาคุณภาพของพฤติกรรม มี 4 ระดับ
0 – 49 ไม่ผ่าน 50 – 69 ผ่าน 70 – 79 ดี ดีเยี่ยม

9 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ เขียนสื่อความ มี 4 ระดับ
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ เขียนสื่อความ มี 4 ระดับ ร้อยละ ผลการตัดสิน 0 - 49 ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม

10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ 2. กิจกรรมแนะแนว 3. กิจกรรมชมรม 4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ การประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน

11 การลาศึกษาต่อ ลาพักการเรียนไม่เกิน 1 ปีการศึกษา ยกเว้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

12 English Intensive Course
ป.4/1 English Intensive Course สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

13 ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google