งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CSI1201 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง Structured Programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CSI1201 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง Structured Programming"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CSI1201 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง Structured Programming

2 คําอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบ ของประโยคคำสั่ง เช่น ตัวแปร ค่าคงที่ เครื่องหมายกระทำการ นิพจน์ ฟังก์ชัน เป็นต้น ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ โครงสร้าง ข้อมูลแบบอาร์เรย์ โครงสร้างคำสั่งแบบตามลำดับ เลือกทำ และ การวนซ้ำ การสร้างโปรแกรมย่อย การส่งผ่านค่าภายใน โปรแกรม การบันทึกและอ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล โดยการใช้ ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง ฝึกปฏิบัติ การใช้ เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การตรวจสอบ ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรม

3 การวัดและการประเมินผล100 %
การวัดผล เก็บคะแนน ระหวาง ภาค 60% คะแนนสอบกลางภาค 30% คะแนนงานภาคปฏิบัติ 20% เข้าเรียน 10% สอบปลายภาค 40% ตัดเกรด ตาม ระบบ t_score


ดาวน์โหลด ppt CSI1201 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง Structured Programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google