งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computer Programming

2 คำอธิบายรายวิชา แนวคิด และองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การอันตรกิริยา (Interaction) ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และการประยุกต์ใช้โปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง

3 เนื้อหาบทเรียน คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและข้อมูล การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
แนวคิดการแก้ปัญหา ลำดับการแก้ปัญหาด้วยผังงาน (Flowchart) ลำดับการแก้ปัญหาด้วยรหัสเทียม (Pseudo Code)

4 เนื้อหาบทเรียน 3. ภาษาซีเบื้องต้น (Microsoft Visual C++)
Input/Output Streaming : Data Type Practice: Editing Programming, Compiling, Debugging Printf / Scanf, Control and Format string Library (#include), data declaration, main function Syntax, Expression (operators) สอบกลางภาค 100 คะแนน เก็บ 40%

5 เนื้อหาบทเรียน 4. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี 5. ข้อมูลชนิดอาเรย์
4. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี Control Structure Selection (If-else, switch) Repetition (for, while , do - while) 5. ข้อมูลชนิดอาเรย์ Structured Array 6. ข้อมูลชนิดสตริง String Data type

6 เนื้อหาบทเรียน 7. โปรแกรมย่อย สอบปลายภาคฯ 100 คะแนน เก็บ 40%
Library Function User Define Function สอบปลายภาคฯ 100 คะแนน เก็บ 40%

7 การวัดผลและประเมินผลการเรียน
คะแนนจากการสอบ 80 % คะแนนสอบกลางภาค 40 % คะแนนสอบปลายภาค 40 % คะแนนการฝึกปฏิบัติ 10 % คะแนนจิตพิสัย % รวม %

8 รายละเอียดเพิ่มเติม เกณฑ์การผ่านวิชานี้จะต้องผ่านเกณฑ์ของทุกองค์ประกอบ
คะแนนสอบรวมต้องไม่ต่ำกว่า 50 % มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า % ต้องผ่านการสอบกลางภาคและปลายภาค การพิจารณาเกณฑ์ผ่าน เกณฑ์การผ่านการสอบกลางภาค/ปลายภาค คือ เกณฑ์ 50% ของการสอบ เกณฑ์การผ่านรายวิชา คะแนนจากงานที่มอบหมายและจิตพิสัย ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50% คะแนนรวมต้องไม่ต่ำกว่า 50%

9 การตัดเกรด (ตามเกณฑ์)
ช่วงคะแนน เกรด 80-100 A 75-79 B+ 70-74 B 65-69 C+ 60-64 C 55-59 D+ 50-54 D ต่ำกว่า 50 F

10 โปรแกรม Visual C++

11 เว็บเพจวิชา Computer Programming

12 Question ?


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google