งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กราฟิกแอนิเมชั่น Graphic Animation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กราฟิกแอนิเมชั่น Graphic Animation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กราฟิกแอนิเมชั่น Graphic Animation
โดย อาจารย์ทวีศักดิ์ อัฐทอง

2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ( Behavioral Objectives)
อธิบายเกี่ยวกับประวัติ และความหมายการสร้างภาพเคลื่อนไหว หลังจากที่ครูอธิบายแล้ว ได้อย่างถูกต้อง อธิบายประเภทและประโยชน์ ของการสร้างภาพเคลื่อนไหวหลังจากที่ครูอธิบายแล้ว ได้อย่างถูกต้อง อธิบายโปรแกรมสำหรับการสร้างภาพกราฟิกหลังจากที่ครูอธิบายแล้ว ได้อย่างถูกต้อง สร้างกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน

3 การประเมินรายวิชา (Assessments)
1.จิตพิสัย (การมาเรียน และพฤติกรรม) 10 % 2.งานที่มอบหมาย / Portfolio (Assignments) 40 % 2.1 สร้างการ์ตูน mascot 10% 2.2 สร้างแอนนิเมชั่น % 2.3 สร้าง Present 10% 2.4 งานบูรณาการ % 3.การสอบกลางภาค (Mid-term test) % 4.การสอบปลายภาค (Final Exam) % รวม %

4 เกณฑ์การให้เกรด (Grading)
ระดับคะแนน 80 – 100 % = 4.0 ระดับคะแนน 75 – 79 % = 3.5 ระดับคะแนน 70 – 74 % = 3.0 ระดับคะแนน 65 – 69 % = 2.5 ระดับคะแนน 60 – 64 % = 2.0 ระดับคะแนน 55 – 59 % = 1.5 ระดับคะแนน 50 – 54 % = 1.0 ระดับคะแนน 0 – 49 % = 0

5 ประวัติ และความหมายการสร้างภาพเคลื่อนไหว

6 ผู้บุกเบิกการ์ตูนแอนิเมชั่นไทย

7 การฟื้นคืนของแอนิเมชั่นไทย

8 การ์ตูนแอนิเมชั่นที่ดัดแปลงจากวรรณคดีไทย

9 การเปลี่ยนแปลงในปี 2545

10 ปัจจุบันได้รับการสนับสนุน

11 ความหมาย

12 ประเภทแอนิเมชั่น ด้านโทรทัศน์ ด้านเว็บไซต์ ด้านการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กราฟิกแอนิเมชั่น Graphic Animation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google