งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สศ การเมืองและการปกครองของไทย POL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สศ การเมืองและการปกครองของไทย POL"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สศ. 1004 การเมืองและการปกครองของไทย POL
สศ การเมืองและการปกครองของไทย POL Thai Politics and Government อ. สุทธิพงศ์ วรอุไร

2 กลุ่มที่ 11 วันศุกร์ เวลา 18.00 – 20.00 น. BC.502
(กลางภาค) สอบภายในชั้นเรียน (ปลายภาค) วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา น.

3 การวัดผลการเรียน (Evaluation)
1. การทดสอบย่อย % 2. เข้าชั้นเรียน + กิจกรรมในชั้นเรียน 10 % 3. รายงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 30 % 4. สอบกลางภาค - 5. สอบปลายภาค % รวม %

4 วิธีการทำรายงาน + การนำเสนอ
กลุ่มละ 2 คน จำนวน หน้า Font size 16, angsana new ปก คำนำ สารบัญ เนื้อหา สรุป และบรรณานุกรม เขียนรายชื่อกลุ่ม และรหัสประจำตัวบนปกด้านหน้า นำเสนอหน้าชั้นเรียน 2 ครั้งสุดท้ายของการเรียนการสอน

5 เกณฑ์การพิจารณาผลคะแนน
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน 85-100 A 80-84 B+ 75-79 B 68-74 C+ 60-67 C 55-59 D+ 50-54 D 0-49 F

6 เข้าเรียนสายไม่เกิน 15 นาที (โปรดรักษาเวลา) หากมาสาย 2 ครั้ง เท่ากับขาดเรียน 1 ครั้ง
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคได้ หากนักศึกษาไม่มาในวันที่มีการสอบย่อยในชั้นเรียนจะถือว่าขาดคะแนนส่วนนี้ไป โดยไม่มีการให้สอบใหม่ (เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและได้แจ้งไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว)

7 หากนักศึกษาไม่มาในวันที่มีการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน จะถือว่าขาดคะแนนส่วนนี้ไป
การส่งรายงานทุกชิ้นต้องส่งตามวันเวลาที่กำหนด หากส่งล่าช้า หักจากวันที่กำหนดวันละ 1 คะแนน (รวมวันเสาร์-อาทิตย์ด้วย)


ดาวน์โหลด ppt สศ การเมืองและการปกครองของไทย POL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google