งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำอธิบายรายวิชา ระบบธุรกิจ วัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ ผังงานระบบ ตารางและการตัดสินใจ การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนในการพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำอธิบายรายวิชา ระบบธุรกิจ วัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ ผังงานระบบ ตารางและการตัดสินใจ การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนในการพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจ (Business System Analysis and Design) อ.เด่นชัย สมปอง

2 คำอธิบายรายวิชา ระบบธุรกิจ วัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ ผังงานระบบ ตารางและการตัดสินใจ การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนในการพัฒนา การออกแบบข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์ของระบบ การออกแบบฟอร์มและรายงานต่าง ๆ การออกแบบระบบโดยใช้ UML (Unified Modeling Language) Use Case Diagram, Class Diagram, Collaboration Diagram, Sequence Diagram and State Chart การจัดทำเอกสารต่าง ๆ การประเมินผล การทดสอบและการบำรุงรักษาระบบ นักศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจอย่างน้อย 1 ระบบ

3 จุดประสงค์รายวิชา -เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการทำงานของระบบงานสารสนเทศและหน้าที่บทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ -เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับวงจรชีวิตในการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ในงานสารสนเทศ -เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการนำเครื่องมือและเทคนิคต่างๆในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศได้ -เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุให้เหมาะสมกับระบบงานสารสนเทศ -เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการออกแบบและพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อการนำไปใช้งานจริงและการบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้อง

4 ระบบสารสนเทศและนักวิเคราะห์ระบบ
(Information System and System Analyst) การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Development) การค้นหาและเลือกสรรโครงการ (Project Identification and Selection) การเริ่มต้นและการวางแผนโครงการ (Project Initiating and Planning) การกำหนดความต้องการของระบบ (Requirement Determination) แบบจำลองระบบ (System Model) แบบจำลองขั้นตอนการทำงานของระบบ (Process Model)

5 แบบจำลองข้อมูล (Data Model) การออกแบบฟอร์ม รายงานและส่วนประสานกับผู้ใช้ (Forms/Reports/User Interface Design) การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) การพัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implementation) การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance)

6 เกณฑ์การให้คะแนน 1. เวลาเรียน/ความเอาใจใส่ในการเรียน 10 คะแนน 2. พิมพ์สัมผัส 10 คะแนน 3. งานวิเคราะห์ระบบ 30 คะแนน 4. สอบกลางภาค 20 คะแนน 5. สอบปลายภาค 30 คะแนน

7 เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ระดับคะแนน เกรด A ระดับคะแนน เกรด B+ ระดับคะแนน เกรด B ระดับคะแนน เกรด C+ ระดับคะแนน เกรด C ระดับคะแนน เกรด D+ ระดับคะแนน เกรด D ระดับคะแนน ต่ำกว่า เกรด F

8 ข้อตกลงเบื้องต้นในการเรียนการสอน เข้าห้องช้า 30 นาทีถือว่ามาสาย
เข้าห้องช้า 30 นาทีถือว่ามาสาย เข้าห้องสาย 2 ครั้งถือว่าขาด 1 ครั้ง ระหว่างการสอนห้ามใช้งานอินเตอร์เน็ตและเล่นเกมส์หากไม่ได้รับอนุญาต แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เข้าห้องเรียน ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อย่างเคร่งครัด *ฟังเพลง iPod ดูหนัง ดู Clip

9 ข้อตกลงเบื้องต้นในการสอบ
ทุจริตในการสอบให้การสอบในครั้งนั้นเป็นตก ขาดสอบ ต้องโทรแจ้งอาจารย์ล่วงหน้า ต้องมีใบรับรองแพทย์รับรองและให้ติดต่อขอสอบภายใน 1 สัปดาห์หลังจากวันสอบ นอกเหนือจากนี้ให้ 0 คะแนน เข้าห้องสอบช้าเกิน 30 นาที ไม่อนุญาตให้สอบ

10 รายชื่อหนังสืออ้างอิงประกอบการสอน
1. กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล. คัมภีร์การวิเคราะห์และออกแบบระบบ System analysis and Design. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : เอ-บุ๊คดิสทริบิวชั่น, 2551. 2. โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ : System Analysis and Design. ฉบับปรับปรุง กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.

11


ดาวน์โหลด ppt คำอธิบายรายวิชา ระบบธุรกิจ วัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ ผังงานระบบ ตารางและการตัดสินใจ การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนในการพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google