งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักระบบสารสนเทศ Principles of information systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักระบบสารสนเทศ Principles of information systems"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 520 111 หลักระบบสารสนเทศ Principles of information systems
แนะนำรายวิชา หลักระบบสารสนเทศ Principles of information systems

2 ผู้สอน ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง t.soonklang@gmail.com
ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 ว.1 เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ น. html

3 การวัดผล คะแนนสอบกลางภาค 35% คะแนนสอบปลายภาค 35% ทดสอบย่อย 10%
คะแนนสอบกลางภาค % คะแนนสอบปลายภาค % ทดสอบย่อย 10% คะแนนเสริม รายงานและการนำเสนอ % งานที่มอบหมาย 5% การมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น 5%

4 การส่งงาน Email: t.soonklang@gmail.com
Subject: [520111]รหัสนักศึกษา#ชื่อ งานที่กำหนด [520111] #homework1 Filename: รหัสนักศึกษา.นามสกุลของ ไฟล์ txt Reference: ระบุที่มาและการอ้างอิงทุกครั้ง Deadline: วันเสาร์ก่อนเที่ยงคืน

5 เนื้อหารายวิชา ความสำคัญและองค์ประกอบของระบบ สารสนเทศ
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของระบบ สารสนเทศในองค์กร องค์ประกอบของการประมวลผลข้อมูลและ สารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ รูปแบบประเภทต่างๆ ของระบบสารสนเทศ ที่อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และการพัฒนาระบบสารสนเทศ เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์และ พัฒนาระบบสารสนเทศ

6 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
มีความรู้ ความเข้าใจถึงองค์ประกอบต่างๆ ระบบสารสนเทศ มีความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศประเภท ต่างๆ เกิดแนวคิดในการนำระบบสารสนเทศไปใช้ งานให้เหมาะสม มีแนวทางในการศึกษารายวิชาต่างๆ ใน หลักสูตรต่อไปในอนาคต

7 หนังสืออ่านประกอบ Ralph Stair, George Reynolds, Information Systems, Course Technology, Cengage Learning, 2010. กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, คัมภีร์ระบบ สารสนเทศ, เคทีพี คอมพ์แอนด์คอนซัลท์, ผศ.ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และ เจษฏาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย, ระบบ สารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้, ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549. หนังสือและเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับหัวข้อ ในประมวลรายวิชา

8 เนื้อหาบรรยาย Overview of Information Systems (IS)
Information Technology Concepts Business and Specialized IS System Development IS in Business and Society Components of an IS

9 Overview แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (Information Systems: IS)
ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ระบบและระบบสารสนเทศ วัตถุประสงค์และประโยชน์ของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ Computer-based Information Systems (CBIS)

10 Computer-based Information Systems (CBIS)

11 Overview ระบบสารสนเทศในองค์กร (IS in Organizations)
องค์กรและระบบสารสนเทศ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์กร ประเภทของระบบสารสนเทศ ความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศแบบต่างๆ กรณีศึกษา

12 IS in Organizations Executive Information Systems
Decision Support Systems (both levels) Management Information Systems Transaction Processing Systems Expert Systems Functional Area Information Systems (Across all levels within a function)

13 Information Technology Concepts
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและฐานข้อมูล การสื่อสารและ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ Technology Perspective

14 Business and Specialized IS
Most common types of information systems used in organizations Electronic and Mobile Commerce Enterprise Systems Information and Decision Support Systems Specialized IS

15 Electronic and Mobile Commerce
Electronic Commerce Business-to-Business (B2B) Business-to-Consumer (B2C) Consumer-to-Consumer (C2C) E-Government Customer Relationship Management (CRM) Mobile Commerce

16 Enterprise Systems Transaction Processing System (TPS)
Enterprise Resource Planning (ERP) Office Automation System (OAS)

17 Information and Decision Support Systems
Decision Making and Problem Solving Decision Support Systems (DSS) Management Information Systems (MIS) Executive Support System (ESS)

18 Specialized IS Geographic Information System (GIS)
Knowledge Management (KM) Artificial Intelligence (AI) Expert System (ES)

19 System Development Investigation Analysis Design Implementation,
Maintenance Review

20 IS in Business & Society
People Careers Ethics Laws Security Issues

21 Assignment1 หานิยามของคำต่อไปนี้ อย่างน้อยจาก 2 แหล่งอ้างอิง แล้วเขียนนิยาม ใหม่ตามความเข้าใจของตนเอง Data Information Technology System Information Technology Information System


ดาวน์โหลด ppt หลักระบบสารสนเทศ Principles of information systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google