งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของวิชา การรู้สารสนเทศInformation Literacy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของวิชา การรู้สารสนเทศInformation Literacy"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของวิชา การรู้สารสนเทศInformation Literacy

2 การรู้สารสนเทศ หมายความว่า
การรู้สารสนเทศ หมายความว่า ๏ รู้ว่าต้องการสารสนเทศเรื่องอะไร ๏ รู้ว่าต้องค้นจากแหล่งใด ๏ รู้ว่าต้องค้นอย่างไร ๏ รู้ว่าจะประเมินค่าสิ่งที่ค้นได้อย่างไร ๏ รู้ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

3 หมายความว่า นักศึกษาต้องสามารถค้นหาสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามประสิทธิผล สามารถประเมิน และนำสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ได้

4 ช่วยให้นักศึกษาเป็นผู้บริโภคสารสนเทศ ที่ชาญฉลาด และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต

5 รหัสวิชา SOHU0022 Information Literacy การรู้สารสนเทศ
ครั้งที่ 1 แนะนำรายวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอน วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อให้นักศึกษาทราบว่า 1. จะได้ศึกษาและเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง 2. แต่ละครั้ง หรือแต่ละหัวข้อ นักศึกษาจะต้องทำกิจกรรมอะไรบ้าง 3. การวัดผล – ประเมินผล เป็นอย่างไร

6 การเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2 การเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย งานส่งท้ายคาบ : การจัดสรรเวลาใน 1 สัปดาห์ของนักศึกษา ส่งในคาบเรียน

7 การเรียนรู้ และรูปแบบการเรียนรู้ ทำแบบฝึกหัดส่งสัปดาห์ถัดไป
ครั้งที่ 3 การเรียนรู้ และรูปแบบการเรียนรู้ ทำแบบฝึกหัดส่งสัปดาห์ถัดไป

8 วิธีเรียนแบบต่างๆ เทคนิควิธีเรียน กลเม็ดการเรียน (Study Tips)
ครั้งที่ 4 วิธีเรียนแบบต่างๆ เทคนิควิธีเรียน กลเม็ดการเรียน (Study Tips) เทคนิคการทำข้อสอบ กิจกรรม : - นักศึกษา ออกมาเล่ากลเม็ดวิธีเรียน ของนักศึกษาเอง

9 งานมอบหมาย : สำรวจ website วิชาการต่างๆ
ครั้งที่ 5 การรู้สารสนเทศ : ความหมาย ความสำคัญ งานมอบหมาย : สำรวจ website วิชาการต่างๆ

10 ครั้งที่ 6 แนะนำสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร แนะนำ website สำนักหอสมุด กิจกรรม : นำชมห้องสมุด นักศึกษาเสนอแนะ

11 กิจกรรม : เข้าห้องสมุด เพื่อฝึกใช้ IntraPAC ค้นหาหนังสือ
ครั้งที่ 7 ทรัพยากรการเรียนรู้ในสำนักหอสมุด : สิ่งตีพิมพ์ ในแง่ความหมาย ความสำคัญ วิธีจัดเก็บ วิธีสืบค้น โดยใช้โปรแกรม IntraPAC กิจกรรม : เข้าห้องสมุด เพื่อฝึกใช้ IntraPAC ค้นหาหนังสือ

12 กิจกรรม : เข้าห้องสมุดเพื่อฝึกใช้โปรแกรมดรรชนีวารสารไทย ค้นหาบทความ
ครั้งที่ 8 ทรัพยากรการเรียนรู้ในสำนักหอสมุด : สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ในแง่ความหมาย ความสำคัญ วิธีจัดเก็บ วิธีสืบค้น โดยใช้โปรแกรมดรรชนีวารสารไทย กิจกรรม : เข้าห้องสมุดเพื่อฝึกใช้โปรแกรมดรรชนีวารสารไทย ค้นหาบทความ

13 สอบ Mid Term วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2552 เวลา 12:30 – 15:00 น.

14 หนังสืออ้างอิง : ความสำคัญ ประเภท
ครั้งที่ 9 หนังสืออ้างอิง : ความสำคัญ ประเภท งานมอบหมาย - สำรวจหนังสืออ้างอิง 1 ชื่อเรื่อง รายงานหน้าชั้นในคาบเรียน ครั้งที่ 11

15 การสืบค้นสารสนเทศบน อินเทอร์เน็ต
ครั้งที่ 10 e-journals และ การสืบค้นสารสนเทศบน อินเทอร์เน็ต

16 ครั้งที่ 11 หนังสืออ้างอิง(ต่อ) นักศึกษารายงานหน้าชั้นเรียน

17 การเขียนรายงานทางวิชาการ
ครั้งที่ 12 การเขียนรายงานทางวิชาการ

18 การเขียนปริญญานิพนธ์
ครั้งที่ 13 การเขียนปริญญานิพนธ์ กิจกรรม : - นักศึกษา ออกมาเล่า ประสบการณ์การทำปริญญานิพนธ์

19 ครั้งที่ 14 การอ้างอิง และการเขียนเอกสารอ้างอิง
ทำแบบฝึกหัด ฝึกเขียนเอกสารอ้างอิง ส่งในชั้นเรียน

20 สรุปความรู้ที่ได้รับจากวิชานี้
ครั้งที่ 15 การใช้ชีวิตในยุคแห่งความรู้ ผลของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีต่อวิถีชีวิตและการทำงาน สรุปความรู้ที่ได้รับจากวิชานี้ กิจกรรม นักศึกษาออกมารายงานสรุปประมวลความรู้ทั้งหมดที่ได้รับจากการศึกษาวิชานี้

21 สอบ Final วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2552 9:00 – 12:00 น.

22 กิจกรรมการเรียนการสอน บรรยาย – ซักถาม ตอบคำถาม – ถาม ให้คะแนนมีส่วนร่วม ชมการสาธิต ฝึกปฏิบัติ

23 มีคะแนนจิตพิสัย 5 คะแนน
มีคะแนนจิตพิสัย 5 คะแนน

24 การวัดผล คะแนนเก็บ. 25% คะแนนสอบ Mid Term. 35% คะแนนสอบ Final. 40%

25 การประเมินผล A ± 80 – 100 B+ 73 – 79 B 67 – 72 C+ 60 – 66 C 53 – 59
D – 52 D 36 – 44 F

26 มีคำถามไหมคะ?

27 Office ครู. ห้องสมุด อาคาร D ชั้น 2 Office Hour

28 ขอให้มีความสุข ในการเรียนทุกวิชาทุกคาบ นะคะ
ขอให้มีความสุข ในการเรียนทุกวิชาทุกคาบ นะคะ


ดาวน์โหลด ppt ของวิชา การรู้สารสนเทศInformation Literacy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google