งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to computer programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to computer programming"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 241-101 Introduction to computer programming
Version 1.0, last updated 25 Jan 06 Department of Computer Engineering, PSU

2 ระบุวัตถุประสงค์รายวิชา
ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ เช่น การทำสำเนาแฟ้มข้อมูล อธิบายองค์ประกอบที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ทั้ง ซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์ได้ แทนค่าข้อมูลในคอมพิวเตอร์แบบ จำนวนเต็ม จำนวนจริง โดยการใช้ตัวแปรในภาษาซี เขียนคำสั่งคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซีแบบค่าคงที่และนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ตัวแปรได้ เขียนส่วนของโปรแกรมภาษาซีเพื่อทำงานแบบทำวนซ้ำคำสั่งได้ เขียนโปรแกรมภาษาซีที่มีโปรแกรมย่อยโดยส่งค่าพารามิเตอร์ได้ กำหนดขอบเขตการใช้งานตัวแปรและโปรแกรมย่อยในภาษาซีได้ อธิบายโครงสร้างข้อมูลในภาษาซีแบบต่างๆ โดยการยกตัวอย่างประกอบได้

3 ส่วนบรรยาย บทที่ เนื้อหาวิชา จำนวนชั่วโมง 1 แนะนำคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2 กระบวนการคิดเชิงโปรแกรม 3 แนะนำภาษา C เบื้องต้น 4 โครงสร้างควบคุม 5 ฟังก์ชัน 6 อาร์เรย์ 7 โครงสร้างข้อมูล 8 ไฟล์

4 ส่วนปฏิบัติการ ครั้งที่ หัวข้อปฏิบัติการ จำนวนชั่วโมง 1
แนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 แนะนำเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี 3 ตัวดำเนินการ 4 คำสั่งในการตัดสินใจ 5 คำสั่งในการวนรอบ 6 ฟังก์ชัน 7 อาร์เรย์ 8 โครงสร้างข้อมูล 9 ไฟล์

5 สัดส่วนคะแนน สอบปฏิบัติ 5 % (ชั่วโมงสุดท้ายก่อนสอบปลายภาค)
สอบปฏิบัติ % (ชั่วโมงสุดท้ายก่อนสอบปลายภาค) ทดสอบย่อย % คะแนนจากชั่วโมงปฏิบัติการ 10 % เข้าชั้นเรียน % สอบกลางภาค % สอบปลายภาค % รวม %

6 การให้ระดับคะแนน (Grade)
ตั้งแต่ 80 ขึ้นไป B+ 75-79 B 70-74 C+ 65-69 C 60-64 D+ 55-59 D 50-54 E น้อยกว่า 50

7 เกณฑ์การเข้าเรียน เข้าเรียนอย่างน้อย 80 %
เข้าห้องสายได้ไม่เกิน 15 นาที หลังจาก 15นาทีไปแล้วไม่ถูกเช็คชื่อ!

8 อาจารย์ อัมรินทร์ ดีมะการ
อาจารย์ อัมรินทร์ ดีมะการ Office hours: Mon, Tue and Fri – 11:00, or by appointment Office: 1405 Phone: Web site: fivedots.coe.psu.ac.th/~amarin


ดาวน์โหลด ppt Introduction to computer programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google