งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัสวิชา ชื่อวิชา การโปรแกรมระบบ (System Programming)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัสวิชา ชื่อวิชา การโปรแกรมระบบ (System Programming)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัสวิชา 04-720-301 ชื่อวิชา การโปรแกรมระบบ (System Programming)
 ดร. วินัย วิชัยพาณิชย์ Winai  Wichaipanitch Ph.D.

2 ความมุ่งหมายของหลักสูตร
เพื่อผลิตวิศวกรปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี ที่มีความสามารถปฏิบัติงาน ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตวิศวกร ที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี เพื่อฝึกฝนให้มีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในการค้นคว้า ปรับปรุงตนเอง ให้ก้าวหน้า อยู่เสมอ สามารถแก้ปัญหา ด้วยหลักการ และเหตุผล ปฏิบัติงาน ด้วยหลักวิชาการ ที่มีการวางแผน และควบคุมอย่างรอบคอบ ซึ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความสำนึกในจรรยาบรรณแห่งอาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

3 จุดประสงค์รายวิชา 1. รู้แนวคิดและความรู้เกี่ยวกับการโปรแกรมระบบ
1. รู้แนวคิดและความรู้เกี่ยวกับการโปรแกรมระบบ 2. เข้าใจขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบ 3 เข้าใจโครงสร้างการควบคุมของโปรแกรมระบบ 4. มีทักษะในการเขียนโปรแกรมระบบ 5. มีเจตคติที่ดีในการพัฒนาโปรแกรมระบบ

4 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการโปรแกรมระบบ ระบบควบคุม และจัดการ ระบบภาษา ระบบอำนวยความสะดวก โครงสร้างของแอสเซมเบลอร์ วัน-พาส แอสเซมเบลอร์ ทู-พาส แอสเซมเบลอร์ คอสแอสเซมเบลอร์ โหลดเดอร์ และลิงค์เกอร์ แอบโซลูทโหลดเดอร์ รีโลเคชั่น รีโลเคทเทเบิ้ลโหลดเดอร์ แมคโครโปรเซสเซอร์ จีพีเอ็ม เอดิตเตอร์ เท็กซ์โปรเซสวิ่ง เท็กซ์ฟอร์แมทเตอร์

5

6 การวัดและประเมินผล 1. ภาควิชาการ แบ่งเป็น - การสอบกลางภาค 30 คะแนน
1. ภาควิชาการ แบ่งเป็น - การสอบกลางภาค 30 คะแนน - การสอบปลายภาค 30 คะแนน 2. ภาคผลงาน คะแนน 3. จิตพิสัย 10 คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน

7 การวัดและประเมินผล (ต่อ)

8 เอกสารอ้างอิง 1. A.V. Aho, J.D. Ullmann, Principles of Compiler Design (The Dragon Book), Reading, Addison-Wesley, 1986. 2. Allen I. Holub, Compiler Design in C, Prentice-Hall International Editions, Tokyo, Japan, 1990. 3. “Bison 1.35 Manual,” gz, Last Update: March 2000, Last Access: April 30, 2003. 4. “CoolAid: The Cool Reference Manual,” ~aiken/ftp/cool-manual.ps, Last Update: January 1994, Last Access: April 30, 2003. 5. “Flex, version 2.5 A Fast Scanner Generator Edition 2.5, March 1995,” Last Update: February 23, 2001, Last Access: April 30, 2003. 6. John J. Donovan, Systems Programming, McGraw-Hill International Book Company, Tokyo, Japan, 1983.

9 Website ของวิชา ของวิชา http://www.en.rit.ac.th/winai ของคณะ
ของสถาบัน


ดาวน์โหลด ppt รหัสวิชา ชื่อวิชา การโปรแกรมระบบ (System Programming)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google