งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำอธิบายรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำอธิบายรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำอธิบายรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์
การออกแบบ การจัดการเว็บไซต์ รวมถึงgraphicที่ใช้ในการพัฒนา เนื้อหาของเว็บไซต์ การใช้เครื่องมือช่วยออกแบบและเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง

3 การวัดผล Class Participation 10% Assignment 15% Project 20%
Midterm Exam 25% Final Exam 30% Total 100%

4 การประเมินผล ใช้วิธีอิงเกณฑ์ 80 – 100 A 75 – 79 B+ 70 – 74 B
65 – 69 C+ 60 – 64 C 55 – 59 D+ 50 – 54 D 0 – 49 E

5 Assignment I ให้นักศึกษา Capture หน้าเว็บไซต์ที่นักศึกษาชอบและไม่ชอบ มาอย่างละ 1 เว็บไซต์ โดยให้นักศึกษานำมาวิเคราะห์และวิจารณ์ในหัวข้อของการออกแบบและจัดการเว็บไซต์ จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ความยาวไม่เกิน 5 หน้า กำหนดส่งงานสัปดาห์ที่ 3 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน ก่อนเวลา 16.30 คะแนน 5% รายละเอียดเพิ่มเติม

6 Office Hours วันจันทร์ 13.30 – 16.30 วันพุธ 13.30 – 16.30
วันจันทร์ – 16.30 วันพุธ – 16.30 วันพฤหัส – 12.30 วันศุกร์ – 12.30 Website :


ดาวน์โหลด ppt คำอธิบายรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google