งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 1 : Introduction of System ข้อมูล และ สารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 1 : Introduction of System ข้อมูล และ สารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 1 : Introduction of System ข้อมูล และ สารสนเทศ
ข้อมูล และ สารสนเทศ ข้อมูล ( DATA ) คือข้อเท็จจริงที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ สารสนเทศ ( INFORMATION ) คือข่าวสารหรือผลลัพธ์ที่ได้จากกรรมวิธีบางอย่างหรือการจัดกระทำบางอย่างกับข้อมูลที่ผ่านเข้ามาในระบบประมวลผลข้อมูล และผลลัพธ์ดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งได้ ตัวอย่างสารสนเทศมักจะมีคำว่า รายงาน, ยอด, สรุป, อัตรา, อัตราส่วน, ร้อยละ, ผลสรุป, เฉลี่ย ฯลฯ Dj Nan

2 การประมวลผลข้อมูล (Data Processing)
กรรมวิธีหรือการจัดทำกับข้อมูลที่นำเข้ามาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือสารสนเทศ DATA INFORMATION PROCESS รูปแสดง Data Processing Feedback of result of comparison

3 ระบบสารสนเทศ (Information System)
ระบบที่ใช้ประมวลข้อมูลของระบบปฏิบัติการ เพื่อผลิตข้อมูลรายงาน หรือ สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศมีระบบย่อย เช่น ระบบฮาร์ดแวร์ ระบบ ซอฟต์แวร์ สื่อบันทึก และ ฐานข้อมูล การประยุกต์ระบบสารสนเทศ มีขบวนการ โปรแกรม แฟ้มข้อมูล ระบบสารสนเทศ เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานของทุกระบบ และ ทุกระบบในธุรกิจ

4 ประเภทของระบบสารสนเทศ (Type of Information System)
ระบบประมวลผลเชิงรายการ (Transaction Processing System : TPS) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม (Group Decision Support System : GDSS) ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)

5 ประเภทของระบบสารสนเทศ (Type of Information System)
ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (Executive Information System : EIS) ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System : OAS)

6 ระดับการตัดสินใจ (Level of Decision)
Top Management Level EIS MIS DSS Middle Management Level TPS OAS Operational Level

7 Transaction Processing System: TPS ระบบประมวลผลเชิงรายการ
ระบบที่ใช้ประมวลผลกับภารกิจประจำของหน่วยงานต่างๆ ปรับปรุง จัดการกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เช่น การสั่งซื้อ การเช็คยอดสินค้า สรุปผลข้อมูลแต่ละวัน มีทุกรายการที่ประมวลผล ออกรายงานที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้รูปแบบคงที่และชัดเจน ลักษณะข้อมูลที่ใช้ประมวลผล * มีปริมาณมาก *รายการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะคล้ายคลึงกัน * ขบวนการเปลี่ยนแปลงและประมวลผลเป็นแบบคงที่และชัดเจน * มีเงื่อนไขยกเว้นเพียงเล็กน้อย

8 Management Information System: MIS ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือ ระบบสารสนเทศในเชิงวิเคราะห์ผล ระบบสารสนเทศที่นำเอาข้อมูลระดับปฏิบัติงาน (TPS) มาประมวลผล สารสนเทศที่เกิดจากการวิเคราะห์เป็นระยะ (อาทิตย์ เดือน ไตรมาส) โดยเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์ กับ ความคาดหวัง สามารถช่วยพยากรณ์ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตัวอย่างระบบ MIS : Financial Analysis , Inventory Management

9 Decision Supporting System: DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศสำหรับแก้ไขปัญหากึ่งโครงสร้าง (Semi Structure Problem) และไม่มีโครงสร้าง (Unstructure Problem) DSS ต้องมีความยืดหยุ่น (Flexibility) DSS ต้องมีตัวแบบ (Model) DSS สามารถให้คำตอบเพื่อที่ใช้ตัดสินใจในสภาวะต่างๆได้ ตัวอย่างของระบบ DSS เช่นระบบการพยากรณ์อากาศ ระบบการเลือกคณะการ Entrance ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกพืช

10 Expert System : ES ระบบผู้เชี่ยวชาญ
เป็นระบบที่นำเอาความชำนาญอย่างใดอย่างหนึ่งมาเผยแพร่และนำมาแก้ปัญหาให้กับบุคคลที่ต้องการความรู้ด้านนั้นๆ ตัวอย่างระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบการให้เครดิต ระบบรักษา และวินิฉัยโรค ระบบการตรวจสอบและซ่อมบำรุง

11 Office Automation System : OAS ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
ช่วยพนักงานประมวลผลด้านเอกสารโดยจัดหาเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดี และ รวดเร็วยิ่งขึ้น , Spreadsheet, Word processor Desktop publishing program Phone system ,Conference system

12 Type of Information System Development Strategy
2 Approach to Developing the System In-house development Outsourcing

13 Type of Information System Development Strategy
In-house development Traditional (Waterfall or SDLC Model) Prototyping Approach Developing System with Application Software package End User Development

14 Type of Information System Development Strategy
Traditional (Waterfall or SDLC Model) 1.Project Identification and Selection 2.Project Initiation and Planning 3.Analysis 4.Design 5.Implementation 6.Maintenance

15 Type of Information System Development Strategy
Other Type of SDLC Model 1.Rapid application development SDLC 2.Evolutionary model SDLC

16 Type of Information System Development Strategy
Prototyping Approach 1.Throwaway Prototype 2.Evolutionary Prototype

17 Type of Information System Development Strategy
Prototyping Approach Identify Basic Requirement Develop a working Prototype Use The Prototype User satisfied Yes No Operational Prototype System Revise and enhance The prototype

18 Type of Information System Development Strategy
Developing System with Application Software package 1.Generalize package 2.Specific application End User Development Almost use 4GL to developing

19 Type of Information System Development Strategy
Outsourcing 1.Total outsourcing 2.Project Management 3.Body Shop

20 Type of Information System Development Strategy
Outsourcing Strength : 1.Know exactly cost and time to developing 2.Economy than in- house developing in some case Weakness : 1.Dependency all time 2.Security Problem 3.Hard to control 4.Human skill Problem

21 Question ????? คิดว่า ระบบสารสนเทศในระดับต่างๆนั้นควรที่จะใช้วิธีการพัฒนาระบบโดยวิธีการใดถึงจะมีความเหมาะสม ??? ทำไม?????


ดาวน์โหลด ppt Chapter 1 : Introduction of System ข้อมูล และ สารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google