งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดวิชา ง การงานพื้นฐาน4(คอมพิวเตอร์2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดวิชา ง การงานพื้นฐาน4(คอมพิวเตอร์2)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดวิชา ง 30104 การงานพื้นฐาน4(คอมพิวเตอร์2)
เวลาเรียน 1 ชั่วโมง : สัปดาห์ รวม 20 ชั่วโมง การตัดสินผลการเรียน 1. คะแนนเก็บระหว่างภาค 60 คะแนน 2. คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 3. คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน เอกสารประกอบการเรียนอยู่ในเว็บไซต์ การเข้าเรียน ขาดได้ไม่เกิน 4 ครั้ง (4 ชั่วโมง) หากขาดเกิน ชั่วโมง นักเรียนจะหมดสิทธิ์สอบ

2 ระบบสารสนเทศ (Information System)
ระบบจัดการข้อมูลตั้งแต่ รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง ประมวลผลข้อมูล ดูแลรักษาข้อมูล ผลลัพธ์ที่ก็คือ สารสนเทศ ที่มีคุณค่า 1. การสังเกตสิ่งต่างๆ ที่สนใจ รอบตัวเรา 2. โทรทัศน์ 3. วิทยุ 4. คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 5. หนังสือพิมพ์ 6. วารสารต่างๆ 7. ธรรมชาติ 8. เหตุการณ์สำคัญ 9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 10. และอื่นๆ อีกมากมาย

3 วิธีจัดการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
มีหลายวิธี เช่น 1. ใช้มนุษย์จัดการ ได้แก่ การรวบรวมเอกสาร การเขียนบันทึก การอ่านข้อมูล การเรียบเรียงข้อมูล เป็นต้น 2. ใช้คอมพิวเตอร์จัดการ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การเรียบเรียงข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล เป็นต้น ในปัจจุบัน ใช้วิธีที่ 2 คือ คอมพิวเตอร์จัดการข้อมูล มากที่สุดเพราะ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ มีความถูกต้อง มีความปลอดภัย

4 องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ชนิดของระบบสารสนเทศ บทสรุป
ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) ข้อมูล (Data) บุคลากร (People) ขั้นตอนการปฏิบัติการ (Process) ชนิดของระบบสารสนเทศ บทสรุป

5 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง * เครื่องคอมพิวเตอร์ * อุปกรณ์รอบข้าง เช่น เม้าส์ แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์ * รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ ให้เป็นเครือข่าย เช่น สวิทช์ โมเด็ม

6 2. ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง * ชุดคำสั่ง หรือที่เรียกว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สั่งงานให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการ แบ่งออกเป็น * ซอฟต์แวร์ระบบ (OS = Operating System) ระบบปฏิบัติการ เช่น Windows Unix Linux MacOS * ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application) เช่น Word Excel PowerPoint AntiViurs Browser เกม โปรแกรมทำบัญชี โปรแกรมตรวจสอบพัสดุ โปรแกรมห้องสมุด โปรแกรมชมภาพยนตร์ โปรแกรมฟังเพลง

7 3. ข้อมูล (Data) หมายถึง * สิ่งที่นำเข้ามาประมวลผลในคอมพิวเตอร์ เช่น ข้อความ ภาพ เสียง สิ่งต่างๆ ที่นำเข้าไปใน เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วประมวลผล ข้อมูลถูกนำเข้าได้จากหลายวิธี เช่น พิมพ์เข้าไป สแกนเป็นภาพเข้าไป คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี 1. ถูกต้อง 2. ทันสมัย 3. สมบูรณ์ 4. ตรงตามต้องการ 5. ตรวจสอบที่มาได้

8 4. บุคลากร (People) หมายถึง * เป็นบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ เช่น * ผู้บริหาร * นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) * นักเขียนโปรแกรม (Programmer) * เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล * ผู้ดูแลระบบ (ช่างเทคนิค) ต้องมีความรู้และทักษะในหน้าที่ เพื่อให้ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์มีศักยภาพและคุ้มค่ายิ่งขึ้น

9 5. ขั้นตอนการปฏิบัติการ (Process)
หมายถึง * ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ของผู้ใช้หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องสำคัญในขณะที่ใช้งานจำเป็นต้องคำนึงถึงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งในกรณีปกติและฉุกเฉิน ตัวอย่างขั้นตอนการปฏิบัติงาน * การบันทึกข้อมูล * การประมวลผลข้อมูล * การซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ * การสำรองข้อมูล

10 ชนิดของระบบสารสนเทศ 1. ระบบสารสนเทศสำนักงาน ใช้คอมพิวเตอร์ทำงานในสำนักงาน เป็นส่วนใหญ่ 2. ระบบสารสนเทศประมวลผลรายการ ใช้คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูล ประจำวัน เช่น การซื้อขายสินค้า การสั่งจองตั๋วเครื่องบิน 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ นำข้อมูลมาทำเป็นสารสนเทศเพื่อใช้ ในการตัดสินใจดำเนินงาน วางแผนทำงาน 4. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ คล้ายกับข้อ 3 แต่มี ความสามารถมากกว่า 5. ระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้บริหาร เป็นสารสนเทศที่ทำให้ดูง่ายขึ้นเพื่อ ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร เช่น ทำเป็นกราฟ ทำเป็นแผนภูมิ

11 สารสนเทศ ก็คือ ข้อมูลที่ถูกจัดระเบียบและทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
สรุป จากที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปง่ายๆว่า สารสนเทศ ก็คือ ข้อมูลที่ถูกจัดระเบียบและทำให้ง่ายต่อการใช้งาน ตัวอย่างของสารสนเทศ เกรดเฉลี่ย มาจากข้อมูล คะแนน  ขั้นตอนการคิดเป็นเกรดเฉลี่ย ไข่เจียว มาจากข้อมูล ไข่  ขั้นตอนการทำไข่ให้สุกเป็นไข่เจียว หนังสือเรียน มาจากข้อมูล ความรู้  เรียบเรียงความรู้  เขียน ความรู้ใหม่  ขั้นตอนการทำหนังสือเรียน รายงาน มาจากข้อมูล การสืบค้นเนื้อหารายงาน  การรวบรวมข้อมูล การพิมพ์รายงาน  รูปเล่มรายงาน

12 จบแล้ว อย่าลืม!..อ่านหนังสือทบทวนด้วย
จบแล้ว อย่าลืม!..อ่านหนังสือทบทวนด้วย


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดวิชา ง การงานพื้นฐาน4(คอมพิวเตอร์2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google