งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนวิชา 213342 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)
สัปดาห์ที่ 2 ประเภทของระบบสารสนเทศ 12 พฤศจิกายน น. กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา

2 เรียนรู้เรื่องระบบสารสนเทศ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์กร
สรุปสัปดาห์ที่ 1-2 CHANGE การเปลี่ยนแปลง องค์กร การปรับตัว องค์กรต้องการ ระบบสารสนเทศ Digital Globalization ระบบคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศ เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน การปรับตัวขององค์กร การเตรียมตัวของนิสิต ต่อสัปดาห์ ที่ 3-4 เรียนรู้เรื่องระบบสารสนเทศ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์กร

3 สรุปสัปดาห์ที่ 3-4 สัปดาห์ ที่ 1-2 ระบบงานหลักในองค์กร ระบบสารสนเทศหลัก 6 ประเภท ความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่างๆ การพิจารณาระบบสารสนเทศตามลักษณะที่สนับสนุนการใช้งาน ระบบสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้งานในองค์กร ต่อสัปดาห์ ที่ 5-6 เรียนรู้เรื่องบทบาทของระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ ที่มีต่อองค์กรและมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ได้เข้าใจแนวคิดของระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบวนการทางธุรกิจ รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์บนห่วงโซ่อุปทาน

4 KEY SYSTEM APPLICATIONS IN THE ORGANIZATION : ระบบงานหลักในองค์กร
Management Information Systems 8/e Chapter 2 Information Systems in the Enterprise KEY SYSTEM APPLICATIONS IN THE ORGANIZATION : ระบบงานหลักในองค์กร Types of Information Systems Figure 2-1 © 2004 by Prentice Hall

5 Organization Structure
ระบบสารสนเทศ จำแนกตามโครงสร้างองค์กร Organization Structure จำแนกตามหน้าที่หลักขององค์กร Functional Areas ระบบสารสนเทศ สำหรับดำเนินกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหาร สำหรับผู้ชำนาญการ สำหรับปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศ ด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการเงิน ด้านบัญชี ด้านทรัพยากรมนุษย์

6 ระบบสารสนเทศหลัก 6 ประเภท
Major Types of Systems Executive Support Systems (ESS) Decision Support Systems (DSS) Management Information Systems (MIS) Knowledge Work Systems (KWS) Office Automation Systems (OAS) Transaction Processing Systems (TPS)

7 ระบบ ข้อมูล สารสนเทศ ระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง
(Executive Support System :ESS) รวบรวมจากภายใน และภายนอกองค์กร การประมาณการณ์ ตอบคำถาม ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ฐานข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ เครื่องมือวิเคราะห์ รายงานพิเศษ ผลการวิเคราะห์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) ข้อมูลการทำงาน ข้อมูลปริมาณมาก รายงานสรุป ระบบผู้ชำนาญการ (Knowledge Work System : KWS) ข้อมูลสำหรับการออกแบบ องค์ความรู้ใหม่ รูปต้นแบบ รูป Graphics ระบบสำนักงาน (Office Automation System : OAS) เอกสาร ตาราง รายงาน จดหมาย ระบบประมวลผลรายธุรกรรม (Transaction Processing System : TPS) รายการธุรกรรม รายงาน ที่มา Kenneth C. Laudon and Jane Price Laudon, Management Information System : A Contemporary Perspective. New York : Macmillan, 1991, P.7.)

8 Figure 2-2

9 MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS
ระบบประมวลผลรายการธุรกรรม Transaction Processing Systems (TPS): ระบบสารสนเทศพื้นฐานขององค์กรธุรกิจทั่วไปที่สนับสนุนการทำงานของระดับผู้ปฏิบัติการ ระบบ TPS จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการทำงานประจำวัน ทำการบันทึกรายการข้อมูลที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานประจำวัน

10 ระบบงานชำระค่าสินค้า ระบบงานจองห้องพักของโรงแรม ระบบการออกบัตรโดยสาร
Transaction Processing Systems (TPS): ระบบงานชำระค่าสินค้า ระบบงานจองห้องพักของโรงแรม ระบบการออกบัตรโดยสาร ระบบบริการ call center ระบบงานลงเวลาทำงานของพนักงาน ระบบงานตรวจนับในคลังสินค้า

11 MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS
Payroll TPS : ภาพแสดงการทำงานของระบบ TPS สำหรับระบบชำระค่าตอบแทนพนักงาน Figure 2-3

12 MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS
Types of TPS Systems ระบบงาน TPS รูปแบบต่างๆ Figure 2-4

13 MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS
Knowledge Work Systems (KWS): ระบบผู้ชำนาญการและระบบสำนักงาน Knowledge level Inputs: Design specs Processing: Modeling Outputs: Designs, graphics Users: Technical staff and professionals Example: Engineering work station Knowledge Work Systems ใช้สนับสนุนพนักงานกลุ่มที่มีความรู้สูง (Knowledge workers) ขององค์กร (วิศวกร แพทย์ นักวิทยาศาสตร์) Office system(ระบบงานสำนักงาน ) ใช้สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรง (เลขานุการ พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี)

14 MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS
Management Information System (MIS): ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management level Inputs: High volume data Processing: Simple models Outputs: Summary reports Users: Middle managers Example: Annual budgeting สนับสนุนการทำงานของผู้บริหารระดับล่างและระดับกลางในการนำเสนอรายงาน ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะด้าน เน้นสนับสนุนข้อมูลแก่บุคลากรภายใน ระบบ MIS จะช่วยงานด้านวางแผน ควบคุม และการตัดสินใจที่ได้ข้อมูลจากการประมวล TPS

15 MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS
Management Information System (MIS) Figure 2-5

16 TPS Data for MIS Applications
Order Processing System Materials Resource Planning System General Ledger ORDER FILE PRODUCTION MASTER FILE ACCOUNTING FILES MIS SALES DATA UNIT PRODUCT COST PRODUCT CHANGE DATA EXPENSE DATA MIS REPORTS MANAGERS MIS FILES Source: Laudon & Laudon

17 MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS
Decision Support System (DSS): สนับสนุนการตัดสินใจ Management level Inputs: Low volume data Processing: Interactive Outputs: Decision analysis Users: Professionals, staff Example: Contract cost analysis สนับสนุนการทำงานของผู้บริหารระดับกลางเช่นเดียวกับ MIS ระบบ DSS ช่วยการตัดสินใจแก้ปัญหาแบบกึ่งมีโครงสร้าง คือปัญหามีลักษณะไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ระบบ DSS ได้ข้อมูลมาจาก TPS MIS และข้อมูลจากภายนอกองค์กร

18 MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS
Decision Support System (DSS) Figure 2-6

19 MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS
Decision Support System (DSS) Figure 2-7

20 MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS
Executive Support System (ESS): ระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง Strategic level Inputs: Aggregate data Processing: Interactive Outputs: Projections Users: Senior managers Example: 5-year operating plan สนับสนุนการทำงานของผู้บริหารสูงซึ่งต้องการใช้ข้อมูลในการวางแผนยุทธ์ศาสตร์หรือแผนการดำเนินการระยะยาว ช่วยประเมินแนวโน้มของอุตสาหกรรม แนวทางการปรับตัวในระยะยาว คำนวณผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ใช้ข้อมูลป้อนเข้าจากระบบข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร มาประมวล โดยมักนำเสนอในรูปแบบ Graphics

21 MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS
Executive Support System (ESS) Figure 2-8

22 MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS
Executive support system (ESS) Top level management Designed to the individual Ties CEO to all levels Very expensive to keep up Extensive support staff

23 INTERRELATIONSHIPS AMONG SYSTEMS
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่างๆ Figure 2-9

24 สรุปสัปดาห์ที่ 3-4 สัปดาห์ ที่ 1-2 ระบบงานหลักในองค์กร ระบบสารสนเทศหลัก 6 ประเภท ความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่างๆ การพิจารณาระบบสารสนเทศตามลักษณะที่สนับสนุนการใช้งาน ระบบสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้งานในองค์กร ต่อสัปดาห์ ที่ 5-6 เรียนรู้เรื่องบทบาทของระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ ที่มีต่อองค์กรและมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ได้เข้าใจแนวคิดของระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบวนการทางธุรกิจ รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์บนห่วงโซ่อุปทาน

25


ดาวน์โหลด ppt กระบวนวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google