งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศ

2 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เกิดเป็นสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้สนับสนุนการบริหารงาน การวางแผน หรือ การตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ข้อมูล หมายถึง ตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เสียง ฯลฯ ที่ยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ต้องนำไปผ่านการประมวลผล เรียบเรียงก่อนจึงจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

3 ลักษณะสารสนเทศที่ดี มีความถูกต้อง เข้าใจง่าย มีความเชื่อถือได้
มีความสมบูรณ์และครบถ้วน มีความคุ้มทุน มีความยืดหยุ่น ตรงประเด็น

4 ลักษณะสารสนเทศที่ดี(ต่อ)
มีความทันสมัย สามารถตรวจสอบได้ เข้าถึงได้ง่าย

5 ประเภทของระบบสารสนเทศ
ระบบประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง TPS ระบบสำนักงานอัตโนมัติ OIS ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MRS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ DSS ระบบผู้เชี่ยวชาญ ES ปัญญาประดิษฐ์ AI ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ESS

6 ระบบการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง
การประมวลผลจะทำงานในลักษณะของงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลจะถูกนำมาใช้โดยผู้บริหารในระดับปฏิบัติการ

7 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้กับสำนักงาน มีการนำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนมีการสื่อสารข้อมูลทั้งในสำนักงาน และ นอกสำนักงาน

8 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เป็นระบบที่จะนำสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลในระบบการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร นั่นคือผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆในองค์กรนั้นสามารนำสารสนเทศที่ได้นี้ไปใช้ประกอบการวางแผนหรือ ตัดสินใจได้ดีกว่าการใช้สารสนเทศจากระบบการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง

9 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
เป็นระบบสารสนเทศที่มีการนำข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาประมวลผล แล้วนำสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยรูปแบบของการนำเสนอแบบต่างๆ เช่น ตาราง แผนภูมิ เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการวางแผนตัดสินใจ ระบบนี้จึงเป็นระบบที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร

10 ระบบผู้เชี่ยวชาญ เป็นการสร้างซอฟต์แวร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานคล้ายกับการเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น ระบบผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรค หรือ การพยากรณ์อากาศ

11 ระบบปัญญาประดิษฐ์ เป็นการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีพฤติกรรมแบบมนุษย์ โดยสามารถเรียนรู้และเลียนแบบการตัดสินใจของมนุษย์ได้ เช่นหุ่นยนต์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

12 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
เป็นระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร เป็นระบบสารสนเทศที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ข้อมูลที่จะนำมาใช้ในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมักจะได้มาจากระบบการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ช่วยในการวางแผนระยะยาว และการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ดังนั้น การนำระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมาใช้จะช่วยให้แผนงานต่างๆมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากขึ้น

13 การใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
แบ่งเป็น 3 ระดับ การใช้สารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง การใช้สารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง การใช้สารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับปฏิบัติการ

14 การใช้สารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง
ใช้ประกอบการวางแผนระยะยาว ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป มักจะเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

15 การใช้สารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง
ใช้ประกอบการวางแผนระยะเวลา 1-3 ปี เหมาะกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

16 การใช้สารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับปฏิบัติการ
ใช้ประกอบการวางแผนระยะเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี เหมาะกับระบบสำนักงานอัตโนมัติ


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google