งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

33711 ชุดวิชาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ รัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 14

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "33711 ชุดวิชาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ รัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 14"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 33711 ชุดวิชาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ รัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 14
รัฐประศาสนศาสตร์กับ กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1 1

2 ความเกี่ยวข้องระหว่าง ICT (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY) กับรัฐประศาสนศาสตร์
การปฏิรูประบบราชการปัจจุบันมุ่งไปสู่ การเน้นระบบราชการทันสมัย ICT จึงเข้า มาเกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อ สนับสนุนให้การบริหารภาครัฐมุ่งไปสู่การ เป็น e-Government

3 นโยบายในการผลักดัน e-Government เพื่อพัฒนาสังคมไทยสู่ e-Thailand
e-Education e-Commerce e-Industry e-Society วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของการก้าวไปข้างหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลอิล็กทรอนิกส์ในอีก 3 ปีข้างหน้า นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ สิ่งที่กระทรวง ICT และทุกส่วนราชการได้ร่วมกันดำเนินงานผลักดันให้นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาe-Government เกิดเป็นรูปธรรมและมีความก้าวหน้า มาโดยลำดับ ตลอดระยะเวลา 1ปีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานตามมติการประชุมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 ที่มีเป้าหมาย 15 ประการ(milestones) เป็นการวางพื้นฐานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาครั้งสำคัญของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนา Website ของทุกส่วนราชการ ,โครงการ GFMIS , PMOC/MOC, e-Procurement, การเปิดเว็บไซต์ ecitizen.go.th, GCC , smart card ฯลฯ ที่มาร่วมกันประชุมกันในวันนี้เพื่อจะสานต่อจากที่วางรากฐานสำคัญดังที่กล่าวมาแล้ว ให้ จิกซอ แต่ละส่วนของการทำงานประสานให้เป็นหนึ่งเกิดความชัดเจนของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จะการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในการให้บริการสู่ประชาชน โดยกระทรวงได้วางกรอบดำเนินการจัดทำมาตรฐานต่างๆ และบูรณาการระบบเครือข่ายกลาง ทำให้เกิดการบริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

4 วิสัยทัศน์ ICT ที่เกี่ยวข้องกับ รัฐประศาสนศาสตร์
เป้าหมายสำคัญของ e-Government ก้าวใหม่ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการก้าวสู่ความเป็นสากล รวมศูนย์การให้บริการเป็นหนึ่งเดียวแบบ “One e-Government” โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันแบบสากลมากขึ้น แสดงความพร้อมของประเทศ

5 E-Government Roadmap 1. การบริการครอบคลุมถึงวิถีการดำเนินชีวิตประชาชน
2. การร่วมมือเป็นหนึ่งเดียว การสานพลังร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อ การบูรณาการการเชื่อมโยงสารสนเทศและการให้บริการของภาครัฐ “เป้าหมายประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ในรูปแบบการให้บริการผ่าน web portal เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในลักษณะ one stop service ได้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

6 E-Government Roadmap 3. ระบบเครือข่ายการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการปรับปรุง/ ขยายเครือข่าย Internet ความเร็วสูงอย่างทั่วถึง ทำให้เกิดการบริการ ในลักษณะ Interactive 4. ระดับการพัฒนาของ e-Government ไปสู่ Intelligence ที่เว็บไซต์ สามารถรับรู้ถึงพฤติกรรมความต้องการประชาชนที่มาใช้บริการและ สามารถเลือกข้อมูลตามความต้องการของตน 5. ประชาชนทุกระดับได้รับบริการอย่างทั่วถึง สร้างและ ขยายโอกาสทางเลือกของการให้บริการแก่ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้ไม่จะเป็นชนบท เมือง หรือคนในต่างประเทศ ให้สามารถใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น computer , mobile phone , PDA หรือแม้กระทั่งผ่าน ทาง Call Center เพื่อขอรับบริการข้อมูลและทำธุรกรรม กับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. การพัฒนาความพร้อมของสังคม บุคลากรภาครัฐและประชาชนได้รับ การพัฒนาให้มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนในการใช้เทคโนโลยีในการ สื่อสารระหว่างกันและให้บริการประชาชน

7 ความหมายและองค์ประกอบของ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องจักรทั้งหลายที่ นำไปใช้ในการจัดการสารสนเทศ องค์ประกอบ 1. ข้อมูล 2. สารสนเทศ 3. เทคโนโลยี 4. ระบบสารสนเทศ

8 คุณลักษณะของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความถูกต้อง (Accuracy) - ทันต่อความต้องการใช้ (Timeliness) - ความสมบูรณ์ (Completeness) - สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ (Relevance) - สอบทานได้ (Verifiability)

9 ระดับการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
การจัดการระดับสูง - มาจากภายนอก -Executive Summary การจัดการระดับกลาง -รายละเอียดปานกลาง -บางเวลา การจัดการระดับต้น - รายละเอียดมาก - บ่อยครั้ง

10 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานประจำวัน (TPS-Transaction Processing System) - ช่วยให้งานรวดเร็ว แม่นยำ ถูกต้อง - ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานสำนักงาน (OAS-Office Automation System) - อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS – Management Information System) - วางแผนทั้งระยะสั้นและกลาง ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (DSS – Decision Supporting System) - สนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการ ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (EIS – Executive Information System) - ตัดสินใจและวางแผนกลยุทธ์


ดาวน์โหลด ppt 33711 ชุดวิชาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ รัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 14

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google