งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 ระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินสด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 ระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินสด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 ระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินสด
การวางระบบเกี่ยวกับการรับชำระเงินจากลูกหนี้ กรณีลูกค้ามาชำระหนี้ด้วยตัวเอง กรณีลูกค้าส่งเงินมาชำระทางไปรษณีย์ กรณีส่งพนักงานเก็บเงินไปยังที่อยู่ของลูกค้า การวางระบบเกี่ยวกับเงินสดจ่าย

2 แผนผังทางเดินเอกสาร - ระบบบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระเงินจากลูกหนี้ กรณีลูกค้ามาชำระหนี้ด้วยตนเอง
พนักงานรับเงิน หน่วยบัญชีลูกหนี้ หัวหน้าแผนกรับเงิน แผนกบัญชี เมื่อลูกหนี้มาชำระเงิน 1 ใบเสร็จรับเงิน 2 3 2 ใบเสร็จรับเงิน 1 ลูกค้า บัญชี ลูกหนี้ รายตัว ใบเสร็จรับเงิน 3 รายงาน การรับเงิน ประจำวัน 2 รายงาน การรับเงิน ประจำวัน 1 สมุด รายวัน เงินสด 2 รายงาน การรับเงิน ประจำวัน 1 สิ้นเดือน เป็นข้อมูล จัดทำรายงาน การรับเงินรวม บัญชี แยก ประเภท Dr. เงินสด Cr. ลูกหนี้

3 แผนผังทางเดินเอกสาร ระบบบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระเงินจากลูกหนี้
( กรณีลูกค้าส่งเงินมาชำระทางไปรษณีย์ ) พนักงานรับ - ส่งจดหมาย หัวหน้าแผนกการเงิน หน่วยบัญชีลูกหนี้ หน่วยบัญชีแยกประเภท 1 รายงาน รับเงิน ทาง ป.ณ. 2 เช็ค รายงาน รับเงิน ทาง ป.ณ. 2 1 S เช็ค,ดราฟต์ จดหมาย สมุด รายวัน เงินสดรับ รายงาน รับเงิน ทาง ป.ณ. 2 1 3 2 ใบเสร็จรับเงิน 1 ใบเสร็จรับเงิน 2 สิ้นเดือน ทะเบียน การรับ จดหมาย บัญชี แยก ประเภท นำไปจัดทำรายงาน การรับเงินรวม บัญชี ลูกหนี้ รายตัว Dr. เงินสด Cr. ลูกหนี้ ลูกค้า ใบเสร็จรับเงิน 1

4 แผนผังทางเดินเอกสาร – ระบบบัญชีเกี่ยวกับการเก็บเงินจากลูกหนี้
กรณีส่งพนักงานเก็บเงินไปยังที่อยู่ของลูกค้า

5 1 2 3 แผนกการเงิน พนักงานเก็บเงิน หน่วยบัญชีลูกหนี้ หน่วยตรวจสอบ
หน่วยบัญชีแยกประเภท 1 3 2 ใบเสร็จรับเงิน 1 ทะเบียน ใบ กำกับสินค้า 2 2 รายงานการรับ เงินสดประจำวัน 1 2 ใบกำกับสินค้า รายการรับเงิน ชำระเงินโดย พนักงานเก็บเงิน 1 ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับสินค้า สมุด รายวัน รับเงิน ให้ลูกค้า เมื่อรับชำระเงิน รายงานการรับ เงินสดประจำวัน 1 2 บัญชี ลูกหนี้ รายตัว เมื่อสิ้นวัน 3 สิ้นเดือน เพื่อตรวจสอบ รายการรับเงิน ชำระเงินโดย พนักงานเก็บเงิน 2 2 บัญชี แยก ประเภท รายการรับเงิน ชำระเงินโดย พนักงานเก็บเงิน 1 3 2 ใบเสร็จรับเงิน 2 ใบเสร็จรับเงิน เดบิต เงินสด เครดิต ลูกหนี้

6 แผนผังทางเดินเอกสาร- ระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินสดจ่าย
แผนผังทางเดินเอกสาร- ระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินสดจ่าย

7 กลับ 2 แผนกบัญชี แผนกการเงิน 3 2 1 เตรียมเช็ค เซ็นเช็ค จ่ายเช็ค
หน่วยบัญชีเจ้าหนี้ แยกประเภทค่าใช้จ่าย แยกประเภททั่วไป เตรียมเช็ค เซ็นเช็ค จ่ายเช็ค จากระบบซื้อเชื่อ 1 ใบรับสินค้า เมื่อ เจ้าหนี้ส่ง ใบทวงหนี้ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า ใบสั่งซื้อ ใบกำกับสินค้า จากเจ้าหนี้ ใบกำกับสินค้า ใบสำคัญจ่าย ใบรับของ ใบสั่งซื้อ 3 2 ใบสำคัญจ่าย1 ใบกำกับสินค้า ใบรับของ ใบสำคัญจ่าย2 ใบสำคัญจ่าย ใบสั่งซื้อ เช็ค ใบกำกับสินค้า 2 ใบสำคัญจ่าย เช็ค 1 เช็ค ผู้รับเช็ค บัญชี ย่อย ค่าใช้จ่าย ใบรับสินค้า ใบสั่งซื้อ ทะเบียน คุมเช็ค ใบกำกับสินค้า ใบสำคัญจ่าย Dr. ใบสำคัญจ่าย Cr. ธนาคาร ทะเบียน ใบสำคัญ จ่าย สิ้นเดือน บัญชี แยก ประเภท ทะเบียน เช็ค กลับ Dr. ซื้อ,ภาษีซื้อ Cr. ใบสำคัญจ่าย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 ระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินสด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google