งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบย่อยของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบย่อยของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบย่อยของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบประมวลผลรายการ ระบบจัดทำรายงานสำหรับการจัดการ ระบบสารสนเทศสำนักงาน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

2 ระบบประมวลผลรายการ หรือ TPS
เป็นระบบที่ใช้ในการดำเนินงานประจำภายในองค์การ เช่น การเก็บข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล เป็นต้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม การประมวลผลแบบกลุ่ม ระบบการประมวลผลแบบออนไลน์ 2.1 การประมวลผลเชิงรายการ 2.2 การประมวลผลแบบทันที

3 หน้าที่หลักของ TPS TPS ช่วยทำให้การทำงานรวดเร็ว และลดข้อผิดพลาด
การลงบัญชี การออกเอกสาร การทำรายงานเพื่อควบคุม

4 วงจรของการประมวลผลรายการ
การป้อนข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การปรับปรุงแฟ้มและฐานข้อมูล การสร้างรายงานและเอกสาร - เอกสารสารสนเทศ - เอกสารปฏิบัติการ - เอกสารทางการบัญชี 5. การประมวลการสอบถาม

5 ระบบจัดทำรายงานสำหรับผู้บริหาร หรือ MRS
เป็นระบบที่ใช้จัดทำรายงาน เพื่อให้ได้ตามรูปแบบ ที่ผู้บริหารต้องการ รายงานที่ออกตามตาราง รายงานที่ออกในกรณีพิเศษ รายงานที่ออกตามความต้องการ รายงานที่ออกเพื่อพยากรณ์ รายงานที่ดีควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ ตรงประเด็น ความถูกต้อง ถูกเวลา สามารถพิสูจน์ได้

6 ระบบสารสนเทศสำนักงาน หรือ OIS
ในสำนักงานสมัยใหม่ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน เพื่อให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง งานในสำนักงานมีดังนี้ การตัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร การเก็บข้อมูล การจัดการเอกสาร การจัดการข้อมูล

7 ระบบสารสนเทศสำนักงาน
ระบบการจัดการเอกสาร เช่น การพิมพ์เอกสาร การออกแบบเอกสาร การประมวลผลรูปภาพ การกระจายเอกสาร การเก็บรักษาเอกสาร ระบบการจัดการข่าวสาร เช่น โทรสาร ไปรษณีย์เสียง ระบบประชุมทางไกล เช่น การประชุมทางไกลที่ใช้ทั้งภาพและเสียง การประชุมทางไกลใช้เฉพาะเสียง การประชุมโดยใช้คอมพิวเตอร์ โทรภายใน การปฏิบัติงานผ่านระบบสื่อสารทางไกล ระบบสนับสนุนสำนักงาน เช่น โปรแกรมกลุ่ม โปรแกรมจัดระเบียบงาน โปรแกรมการนำเสนอ กระดาษข่าวสารในสำนักงาน

8 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
เป็นระบบสำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งจะได้เรียนในบทต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ระบบย่อยของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google