งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 หลักการควบคุมภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 หลักการควบคุมภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 หลักการควบคุมภายใน
ความหมายของหลักการควบคุมภายใน ความสำคัญขงหลักการควบคุมภายใน ประเภทของการควบคุมภายใน ส่วนประกอบของการควบคุมภายในทางบัญชี ประโยชน์ของการควบคุมภายใน

2 ความสำคัญของหลักการควบคุมภายใน
หลักการควบคุมภายใน (Internal Control) หมายถึง แผนการจัดสายงาน วิธีการและมาตรการต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารกำหนดเพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ความสำคัญของหลักการควบคุมภายใน 1. การดูแลรักษาทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากการทุจริตและลดข้อผิด พลาดรวมทั้งให้มีการใช้สินทรัพย์อย่างเหมาะสม 2. การบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ 3. การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4. การดำเนินงานตามนโยบายที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้

3 ประเภทของการควบคุมภายใน
1. การควบคุมภายในทางบัญชี หมายถึง แผนการจัดสายงาน วิธีการ มาตรการต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารกำหนดเพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้อง และมีการดูแลรักษาทรัพย์สินให้ปลอดภัย รวมถึงการมอบอำนาจหน้าที่การอนุมัติให้ชัดเจน 2. การควบคุมภายในทางบริหาร หมายถึง แผนการจัดสายงาน วิธีการ มาตรการต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารกำหนดขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4 ส่วนประกอบของการควบคุมภายในทางบัญชี
ผังการจัดสายงาน นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน การจดบันทึกและการรายงาน การตรวจสอบภายใน

5 ผังการจัดสายงาน

6 กลับ ประโยชน์ของการควบคุมภายใน 1. ช่วยให้ทราบถึงความผิดพลาด
1. ช่วยให้ทราบถึงความผิดพลาด 2. ช่วยให้สามารถวางแผนป้องกันหรือแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันท่วงที 3. ช่วยป้องกันการทุจริต 4. ช่วยให้ทราบถึงการสูญเสียในสินทรัพย์ได้รวดเร็ว 5. ช่วยในการควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพ 6. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีระมัดระวังและทำงานด้วยความรอบคอบ กลับ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 หลักการควบคุมภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google