งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาศาลาพระเกี้ยว

2 โครงการพัฒนาถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมถึงมือลูกค้า
(ลดขั้นตอนรับเข้าสินค้า-พร้อมขาย) ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาศาลาพระเกี้ยว

3 จุดตั้งต้นของโครงการเป็นไปเพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือผู้รับผลงาน
เหตุผลในการสนับสนุน ความผิดพลาดที่เกิดจากความล่าช้าของสินค้าใหม่ ในการนำเข้ามาให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า และขั้นตอนการโอนสินค้าระหว่างคลัง มีหลายขั้นตอนทำให้ลูกค้าเสียเวลา และไม่ทันกำหนดเวลาที่ได้แจ้งกับ

4 วิธีการเลือกปัญหามาเพื่อทำโครงการปรับปรุงคุณภาพ
1. จำนวนสินค้าที่รับเข้าในแต่ละวัน/ เจ้าหนี้ 2. จำนวนสินค้าที่ไม่สามารถรับเข้าในแต่ละวัน/ เจ้าหนี้ 3. เจ้าหนี้ส่งสินค้าไม่ตรงกับ PO.(ใบสั่งซื้อ)

5 การเลือกตัวชี้วัดและเป้าหมายของผลลัพธ์ (เช่น เพิ่มความพึงพอใจ เพิ่มความรวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการทำงาน จำนวนสินค้าที่รับเข้ามาในแต่ละวัน / เจ้าหนี้ที่มาส่ง จำนวนสินค้าที่ไม่สามารถรับเข้าได้ในแต่ละวัน / เจ้าหนี้ที่มาส่ง

6 ตัวอย่างข้อมูลสถิติจำนวนสินค้าต่อวัน
จำนวนใบรับสินค้า 80 ใบ / วัน จำนวนเจ้าหนี้ 20 – 25 ราย / วัน จำนวนหนังสือ 7,000 เล่ม / วัน หนังสือด่วน ปก / วัน เฉลี่ย เล่ม หนังสือใหม่ 5 – 10 ปก / วัน เฉลี่ย – 700 เล่ม หนังสือเติมคลัง ปก / วัน เฉลี่ย 5,000 เล่ม มีการเก็บสถิติของสินค้าที่เข้ามาในแต่ละวัน โดยแบ่งเป็น ใบรับสินค้ากี่ใบ / วัน จำนวนสินค้าที่เจ้าหนี้มาส่งกี่ราย/ วัน ปริมาณหนังสือที่ส่งกี่ปก/ วัน

7 ขั้นตอนการรับเข้าสินค้า
Before After ตรวจสอบเอกสารใบส่งของและใบสั่งซื้อ ตรวจเอกสารพร้อมบันทึกรับเข้าระบบให้ตรงตามจำนวน ตรวจนับจำนวนสินค้าให้ตรงตามเอกสาร แยกสินค้าวางตามแต่ละหมวดสินค้าให้พนักงานขาย ทำการบันทึกรับสินค้าเข้าระบบ แยกสินค้าเข้าตามหมวดสินค้าให้พนักงานขาย พนักงานขายจัดสินค้าขึ้นชั้น พร้อมขาย พนักงานขายจัดสินค้าขึ้นชั้น พร้อมขาย

8 พนักงานจัดหนังสือขึ้นชั้น
Before 10 นาที 10 นาที รับสินค้า ตรวจเอกสาร รับสินค้าเข้าระบบ 5 นาที 5 นาที 30 นาที พนักงานจัดหนังสือขึ้นชั้น แยกหนังสือส่งหมวด

9 ตรวจนับพร้อมรับเข้าระบบ พนักงานจัดหนังสือขึ้นชั้น
ผลการแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน 10 นาที 5 นาที ตรวจนับพร้อมรับเข้าระบบ พนักงานจัดหนังสือขึ้นชั้น แยกหนังสือส่งหมวด เหลือเพียง 15 นาที

10 สรุปผลการปรับปรุงโครงการ
รับเข้าสินค้าได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้ทันที (ภายใน 15 นาที) ทำการตรวจสอบและส่งคืนสินค้าที่ชำรุดได้เลย สามารถปรับปรุงระบบงานให้ใช้ได้ทุกสาขา


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google