งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมุดรายวันเฉพาะ (Special Journal)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมุดรายวันเฉพาะ (Special Journal)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมุดรายวันเฉพาะ (Special Journal)
สมุดรายวันซื้อ (purchases Journal) สมุดรายวันขาย (Sales Journal) สมุดรายวันส่งคืนและจำนวนที่ได้ลด (Purchases Return and Allowance Journal) สมุดรายวันรับคืนและจำนวนที่ลดให้ (Sales Return and Allowance)

2 สมุดรายวันเฉพาะ (Special Journal)
สมุดรายวันเงินสดรับ (Cash Receipts Journal) สมุดรายวันเงินสดจ่าย (Cash Payment Journal) สมุดเงินสด (Cash Journal)

3 สมุดรายวันซื้อ หน้า……. ชื่อเจ้าหนี้ เงื่อนไข อ้างอิง จำนวนเงิน
วันที่ ใบกำกับสินค้า วัน เดือน ปี ชื่อเจ้าหนี้ เงื่อนไข อ้างอิง จำนวนเงิน

4 สมุดรายวันซื้อ หน้า……. ชื่อเจ้าหนี้ เครดิต เดบิต บัญชีอื่น ๆ (เดบิต)
วันที่ ใบกำกับสินค้า ชื่อเจ้าหนี้ เครดิต เดบิต บัญชีอื่น ๆ (เดบิต) วัน เดือน ปี อ้างอิง เจ้าหนี้ ซื้อ วัสดุ ส.น.ง. วัสดุอื่น ชื่อบัญชี อ้างอิง จำนวนเงิน

5 สมุดรายวันขาย หน้า……. ชื่อลูกหนี้ เงื่อนไข อ้างอิง จำนวนเงิน
เลขที่ ใบกำกับสินค้า วัน เดือน ปี ชื่อลูกหนี้ เงื่อนไข อ้างอิง จำนวนเงิน

6 สมุดรายวันส่งคืนสินค้าและจำนวนที่ได้ลด
หน้า……. เลขที่ ใบลดหนี้ วัน เดือน ปี ชื่อเจ้าหนี้ อ้างอิง จำนวนเงิน

7 สมุดรายวันรับคืนสินค้าและจำนวนที่ลดให้
หน้า……. เลขที่ ใบลดหนี้ วัน เดือน ปี ชื่อลูกหนี้ อ้างอิง จำนวนเงิน

8 สมุดรายวันเงินสดรับ หน้า……. เดบิต เครดิต ลูกหนี้การค้า ขาย บัญชีอื่น ๆ
เดบิต เครดิต วัน เดือน ปี รายการ ลูกหนี้การค้า ขาย บัญชีอื่น ๆ เงินสด เงิน ส่วนลด ฝากธนาคาร จ่าย อ้างอิง จำนวนเงิน จำนวนเงิน อ้างอิง ชื่อบัญชี

9 สมุดรายวันเงินสดจ่าย
หน้า……. เครดิต เดบิต วัน เดือน ปี รายการ เจ้าหนี้การค้า ซื้อ บัญชีอื่น ๆ เงินสด เงิน ส่วนลด ฝากธนาคาร รับ อ้างอิง จำนวนเงิน จำนวนเงิน อ้างอิง ชื่อบัญชี

10 สมุดเงินสด หน้า……. วัน เดือน ปี รายการ ธนาคาร ในมือ วันเดือนปี รายการ ธนาคาร ในมือ

11 บัญชีคุมยอด และ บัญชีย่อย
บัญชีคุมยอด (Control Accounts) คือ บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) บัญชีย่อย / บัญชีแยกประเภทย่อย (Subsidiary Ledger) คือ รายละเอียดของบัญชีแยกประเภททั่วไปบางบัญชี ได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้

12 บัญชีคุมยอด บัญชีคุมยอด (Control Accounts) คือ บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

13 ชื่อบัญชี เลขที่ …... วัน เดือน ปี รายการ อ้างอิง จำนวนเงิน วัน เดือน ปี รายการ อ้างอิง จำนวนเงิน

14 บัญชีย่อย / บัญชีแยกประเภทย่อย
บัญชีย่อย / บัญชีแยกประเภทย่อย (Subsidiary Ledger) คือ รายละเอียดของบัญชีแยกประเภททั่วไปบางบัญชี ได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้

15 ชื่อ……… เลขที่ …... วัน เดือน ปี รายการ อ้างอิง เดบิต เครดิต คงเหลือ


ดาวน์โหลด ppt สมุดรายวันเฉพาะ (Special Journal)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google