งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบัญชีวิสาหกิจชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบัญชีวิสาหกิจชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบัญชีวิสาหกิจชุมชน

2 1. เป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการ ดำเนินธุรกิจ
- งบดุล - งบกำไรขาดทุน 2. เป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนและ ตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ

3 3. เป็นเครื่องมือในการวางแผนกำไรและ ควบคุม ค่าใช้จ่าย 4
3. เป็นเครื่องมือในการวางแผนกำไรและ ควบคุม ค่าใช้จ่าย 4. เป็นเครื่องมือในการหาแหล่งเงินทุน 5. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และ เป็นสัญญาณเตือนภัย 6. เพื่อเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและประหยัด

4 ขั้นตอนการจัดทำบัญชี
- ใบรับสินค้า - ใบจ่ายวัตถุดิบ - ใบขายเงินเชื่อ - ใบเบิกเงิน - ใบเสร็จรับเงิน เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี สมุดเงินสด สมุดรายวันทั่วไป

5 การบันทึกบัญชีประจำวัน
สมุดบัญชีแยกประเภท - ทะเบียนสมาชิกและหุ้น - ทะเบียนคุมสินค้า - ทะเบียนคุมวัตถุดิบ - ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร - บัญชีย่อยลูกหนี้ขายเชื่อ ทะเบียนและบัญชีย่อย

6 สมุดบันทึกต้นทุนกำไร
การปิดบัญชี สมุดบันทึกต้นทุนกำไร งบการเงิน - งบกำไรขาดทุน - งบดุล

7 การใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชี
1. การบริหารงานทั่วไป 5. สินทรัพย์ 2. การบริหารธุรกิจ 6. การรับฝากเงิน 3. เงินสดและเงินฝาก 7. การจัดสรรกำไรสุทธิ 4. ค่าหุ้น

8 สมาชิก ผลสัมฤทธิ์ 1. รู้ต้นทุนประกอบอาชีพ 2. ลดรายจ่าย 3. เพิ่มรายได้
4. มีเงินออม 5. คุณภาพชีวิตดีขึ้น

9 วิสาหกิจชุมชน 1. มีระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน
2. ใช้ข้อมูลในการบริหาร 3. สร้างเครือข่ายการตลาด

10 การจดบันทึกรายงานการประชุม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ แก้ไข พ.ศ ข้อ 25 รายงานการประชุม หมายถึง การบันทึกความคิดเห็นผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติที่ประชุมไว้ เป็นหลักฐาน รายงานการประชุม ประกอบด้วย 1. ชื่อรายงานการประชุม 8. เริ่มประชุมเวลา 2. ครั้งที่ 9. ข้อความ 3. เมื่อ 9.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 4. สถานที่ ณ การรับรองรายงานการประชุม 5. ผู้มาประชุม 9.3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 6. ผู้ไม่มาประชุม 9.4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 7. ผู้เข้าร่วมประชุม 9.5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

11

12 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ เลขที่ 3/1 ถนนบายพาสทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร


ดาวน์โหลด ppt การบัญชีวิสาหกิจชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google