งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง
บทที่ 11 การบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง

2 การบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง
การบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง ทำให้ทราบถึงการเคลื่อนไหวและยอดคงเหลือของบัญชีจะบันทึกรายการรับและจ่ายสินค้าทุกครั้งที่มีการซื้อขายสินค้า สินค้า และต้นทุนขายทุกขณะ จึงไม่จำเป็นต้องตรวจนับสินค้าเพื่อหายอดคงเหลือของสินค้าเช่นเดียวกับระบบสิ้นงวด การบันทึกบัญชีสินค้าตามระบบนี้นิยมใช้กับกิจการที่จำหน่ายสินค้าที่มีราคาหน่วยสูง และปริมาณรายการค้าไม่มากนัก เช่น กิจการขายรถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

3 การบันทึกบัญชี ข้อแตกต่างระหว่างแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง
การซื้อสินค้า (Purchases of Merchandise) การซื้อด้วยเงินสด แบบสิ้นงวด แบบต่อเนื่อง Dr. สินค้า XX Cr. เงินสด XX Dr. ซื้อ XX Cr. เงินสด XX

4 การบันทึกบัญชี ข้อแตกต่างระหว่างแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง
การซื้อสินค้า (Purchases of Merchandise) การซื้อด้วยเงินเชื่อ แบบสิ้นงวด แบบต่อเนื่อง Dr. สินค้า XX Cr. เจ้าหนี้ XX Dr. ซื้อ XX Cr. เจ้าหนี้ XX

5 การบันทึกบัญชี ข้อแตกต่างระหว่างแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง
ส่งคืนและส่วนลด (Purchases Returns and Allowances) กรณีซื้อด้วยเงินสด แบบสิ้นงวด แบบต่อเนื่อง Dr. เงินสด XX Cr. ส่งคืนและส่วนลด XX Dr. เงินสด XX Cr. สินค้า XX

6 การบันทึกบัญชี ข้อแตกต่างระหว่างแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง
ส่งคืนและส่วนลด (Purchases Returns and Allowances) กรณีซื้อด้วยเงินเชื่อ แบบสิ้นงวด แบบต่อเนื่อง Dr. เจ้าหนี้ XX Cr. ส่งคืนและส่วนลด XX Dr. เจ้าหนี้ XX Cr. สินค้า XX

7 การบันทึกบัญชี ส่วนลดรับ (Purchases Discounts)
ข้อแตกต่างระหว่างแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง ส่วนลดรับ (Purchases Discounts) แบบสิ้นงวด แบบต่อเนื่อง Dr. เจ้าหนี้ XX Cr. เงินสด XX ส่วนลดรับ XX Dr. เจ้าหนี้ XX Cr. เงินสด XX สินค้า XX

8 ข้อแตกต่างระหว่างแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง ค่าขนส่งเข้า (Freight-In)
การบันทึกบัญชี ข้อแตกต่างระหว่างแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง ค่าขนส่งเข้า (Freight-In) แบบสิ้นงวด แบบต่อเนื่อง Dr. ค่าขนส่งขาเข้า XX Cr. เงินสด/เจ้าหนี้ XX Dr. สินค้า XX Cr. เงินสด/เจ้าหนี้ XX

9 ข้อแตกต่างระหว่างแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง การขายสินค้าเป็นเงินสด
การบันทึกบัญชี ข้อแตกต่างระหว่างแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง การขายสินค้า (Sales) การขายสินค้าเป็นเงินสด แบบสิ้นงวด แบบต่อเนื่อง Dr. เงินสด XX Cr. ขาย XX Dr. เงินสด XX Cr. ขาย XX ราคาขาย Dr. ต้นทุนขาย XX Cr. สินค้า XX ราคาทุน

10 ข้อแตกต่างระหว่างแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง การขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ
การบันทึกบัญชี ข้อแตกต่างระหว่างแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง การขายสินค้า (Sales) การขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ แบบสิ้นงวด แบบต่อเนื่อง Dr. ลูกหนี้ XX Cr. ขาย XX Dr. ลูกหนี้ XX Cr. ขาย XX ราคาขาย Dr. ต้นทุนขาย XX Cr. สินค้า XX ราคาทุน

11 ข้อแตกต่างระหว่างแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง รับคืนสินค้าจากการขายสด
การบันทึกบัญชี ข้อแตกต่างระหว่างแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง รับคืนและส่วนลด (Sales Returns and Allowances) รับคืนสินค้าจากการขายสด แบบสิ้นงวด แบบต่อเนื่อง Dr. รับคืนและส่วนลด XX Cr. เงินสด XX Dr. รับคืนและส่วนลด XX Cr. เงินสด XX ราคาขาย Dr. สินค้า XX Cr. ต้นทุนขาย XX ราคาทุน

12 ข้อแตกต่างระหว่างแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง รับคืนสินค้าจากการขายเชื่อ
การบันทึกบัญชี ข้อแตกต่างระหว่างแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง รับคืนและส่วนลด (Sales Returns and Allowances) รับคืนสินค้าจากการขายเชื่อ แบบสิ้นงวด แบบต่อเนื่อง Dr. รับคืนและส่วนลด XX Cr. ลูกหนี้ XX Dr. รับคืนและส่วนลด XX Cr. ลูกหนี้ XX ราคาขาย Dr. สินค้า XX Cr. ต้นทุนขาย XX ราคาทุน

13 เรียนบัญชี 1 จบแล้วครับ ขอให้สมหวังในชีวิตและการสอบ
ทุกๆ วิชานะครับ

14 สวัสดีครับ อ.ป้อม


ดาวน์โหลด ppt การบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google