งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปกรณ์ของสำนักงานอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปกรณ์ของสำนักงานอัตโนมัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุปกรณ์ของสำนักงานอัตโนมัติ
บทที่ 5

2 1. ประเภทของเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานอัตโนมัติ
ประเภทเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน งานพิมพ์ ผลิตเอกสาร สื่อสาร / ข่าว การเงิน / บัญชี

3 ประเภทงานพิมพ์งานในสำนักงาน
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรุกระดาษไข

4 2. ประเภทผลิตเอกสาร เครื่องเย็บเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร

5 3. ประเภทการสื่อสารหรือการส่งข่าวสาร
เครื่องจ่าหน้าซองจดหมาย เครื่องประทับตราไปรษณีย์ เครื่องชั่งจดหมายพัสดุ เครื่องผนึกซองจดหมาย เครื่องโทรศัพท์ โทรสาร

6 4. ประเภทที่ใช้ในงานการเงินการบัญชี
เครื่องคำนวณเลข เครื่องมือลงบัญชี เครื่องคอมพิวเตอร์

7 2. ประโยชน์ที่ได้รับจากเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ
ลดต้นทุนการทำงาน ทำงานรวดเร็วมีประสิทธิภาพและถูกต้อง ลดความเบื่อหน่ายการทำงานซ้ำๆ ใช้เครื่องจักรแทน ลดความเมื่อล้า เป็นต้นเหตุของการทำงานผิดพลาด ใช้เครื่องจักรแทน ทำให้ดูสวยงามเป็นระเบียบ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งชุด

8 2. ประโยชน์ที่ได้รับจากเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ (ต่อ)
เพิ่มประสิทธิภาพความถูกต้อง เช่น การใช้โปรแกรมบัญชี หรือ เครื่องคำนวณ ควบคุมได้ดี เช่น การใช้เครื่องจักรปั้มลงนาม หรือ ประทับตรา แสตม ป้องกันการปลอมแปลงเอกสารได้ ช่วยลดจำนวนงานที่ค้างลง ใช้เครื่องบันทึกงาน หรือเทปบันทึกรายงานการประชุม

9 3. วิธีบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในระบบสำนักงานอัตโนมัติ
มีบัญชีรายละเอียดควบคุมเครื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง จัดจ้าง บริษัทซ่อมบำรุงเป็นรายปี เดือน หรือตามตกลงตามระยะเวลาการใช้งาน มีการระดมความคิดร่วมกัน การตั้งกฎ การใช้เครื่องมือ กำหนดแนวทางการซ่อมบำรุง มีคลังพัสดุ อะไหล่ สำหรับการซ่อมบำรุง

10 4. วิธีควบคุมเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ
บันทึกหมายเลขของเครื่องมือ ฯ บันทึกวันที่ซื้อหรือเช่ามาให้ละเอียด บันทึกมูลค่าหรือราคาของเครื่องมือ อายุการใช้งาน (ไว้คิดค่าเสื่อมราคา) แหล่งที่ตั้ง ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt อุปกรณ์ของสำนักงานอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google