งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น ณ ม.ชนชาติกวางสี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น ณ ม.ชนชาติกวางสี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น ณ ม.ชนชาติกวางสี
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนศึกษา จัดโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น ณ ม.ชนชาติกวางสี ในระหว่างวันที่ 24 ต.ค ม.ค.2555 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้วยการพัฒนาความรู้ในศาสตร์ของจีนศึกษา เช่น การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาจีน ตลอดจนการศึกษาวัฒนธรรม ผ่านรูปแบบการทัศนศึกษา

2 จากกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาสามารถสัมผัสกับประสบการณ์ สถานที่ และสภาพแวดล้อมจริง ซึ่งทำให้มีพัฒนาการในเรื่องทักษะการใช้ภาษาดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเข้าใจและมีความรู้ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สภาพสังคมวัฒนธรรม ของมณฑลกวางสี จากประสบการณ์ตรง เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในการทำงานและการศึกษาในศาสตร์ของจีนศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักศึกษาในเรื่องความมีน้ำใจ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน

3

4


ดาวน์โหลด ppt โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น ณ ม.ชนชาติกวางสี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google