งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา นางจารุพรรณ ประดับหยิ่ว โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

2 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา
คำแนะนำในการใช้บทเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา หน้าต่อไป ก่อนหน้า ออกจากบทเรียน

3 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา ๑. กิจกรรมเสริมสร้างพหุปัญญา

4 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา
๑. กิจกรรมเสริมสร้างพหุปัญญา หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา

5 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา
๑.๑ ปัญญาด้านภาษาและภาษาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา ๑.๒ ปัญญาด้านการมอง/มีวิสัยทัศน์ ๑.๓ ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง

6 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา
๑.๔ ปัญญาด้านการมอง/มีวิสัยทัศน์ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา ๑.๕ ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ ๑.๖ ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว

7 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา
๒. เป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา ๒.๑ บอกรูปและสิ่งของพยัญชนะ ข ต ม ร ห และ สระอา ได้ ๒.๒ สะกดคำและแจกลูกคำที่ประสม สระอาได้

8 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา
๒.๓ เขียนเรียงลำดับคำให้เป็นประโยคได้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา ๒.๔ คัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้ถูกต้อง สวยงาม ๒.๕ อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำและประโยคได้

9 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา
๒.๖ บอกใจความสำคัญและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดูอย่างมีเหตุผล หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา ๒. ๗ ใช้และเขียนตัวเลขไทยได้ถูกต้อง ๒.๗ เล่าเรื่องแสดงความรู้ ประสบการณ์ ๒.๘ ความต้องการความรู้สึกได้อย่างถูกต้อง

10 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา
แผนผังมาตรฐานการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา สาระที่ ๑ ท ๑.๑ สาระที่ ๒ ท ๒.๑ สาระที่ ๓ ท ๓.๑ สาระที่ ๔ ท ๔.๑ สาระที่ ๕ ท ๕.๑

11 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา
๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

12 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา ๑. รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ๒. ซื่อสัตย์ ๓. มีวินัย ๔. ใฝ่เรียนรู้ ๕. อยู่อย่างพอเพียง ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน ๗. รักความเป็นไทย ๘. มีจิตสาธารณะ

13 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา
๖. แผนผังสาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู พยัญชนะ ข ต ม ร ห และสระอา การอ่านออกเสียงและบอกความหมาย การอ่านจับใจความสำคัญ

14 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา
การเรียบเรียงประโยค หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา การคัดลายมือ ตัวเลขไทย ภาษาสุภาพ สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ

15 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา
เนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา เรื่อง ตา คำใหม่ บทอ่านเสริม

16 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา
๘. กิจกรรมเริ่มด้วย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา กิจกรรมที่ ๑ ฟังและจับใจความสำคัญ เรื่อง ตา กิจกรรมที่ ๒ ฟังเพลง ร้องเพลงตา กิจกรรมที่ ๓ แนะนำตนเองกล่าวคำสุภาพ กิจกรรมที่ ๔ อ่านออกเสียงพยัญชนะ สระและฝึกเขียน

17 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา
กิจกรรมที่ ๕ เขียนคำ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา กิจกรรมที่ ๖ แจกลูก - สะกดคำ กิจกรรมที่ ๗ เรียงลำดับคำเป็นประโยค กิจกรรมที่ ๘ อ่านบทอ่านเสริม กิจกรรมที่ ๙ คัดเลขไทย กิจกรรมที่ ๑๐ แบบฝึก

18 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา
การอ่านออกเสียงสระ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา สระ คือ เครื่องหมายใช้แทนเสียงที่เปล่งออกมาจากลำคอโดยตรง สระอา การอ่าน า อ่านว่า อา การเขียน เขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะ เช่น มา ชา รา การอ่านไม่สะกดคำ คือ การอ่านออกเสียงคำท่ากำหนดเป็นคำ ๆ โดยไม่ต้องบอกว่า คำนั้นประกอบด้วยพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์อะไร

19 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา
มารยาทในการคัดลายมือ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา ๑.นั่งตัวตรงยกส้นเท้าเหนือพื้นเล็กน้อย ๒. จับดินสอให้ถูกวิธี ๓. ฝึกลากเส้นให้ตรงโดยไม่ใช้อุปกรณ์ใด ๆ ช่วยจนเกิดความมั่นใจ ๔. ไม่เขียนล้ำหรือขาดจากเส้นบรรทัด

20 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา
สื่อและพัฒนาการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา ร้องเพลง ตา สื่อการเรียนรู้ภาษาไทย แบบฝึกหัดภาษาไทย แบบฝึกสร้างสรรค์

21 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา
วัดและประเมินผลค้นหาศักยภาพผู้เรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา ๑. ตรวจสอบการอ่านออกเสียง ๒. ตรวจสอบการเขียน ๓. ตรวจสอบการวาดรูป ๔. ประเมินผลจากการทำแบบฝึก ๕. ประเมินผลจากการฟัง อ่าน และดู ๖. ประเมินผลการปฏิบัติเล่าเรื่อง

22 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

23 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา
ยินดีด้วยค่ะ คุณเรียนจบบทเรียนแล้ว หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา หากต้องการทบทวนบทเรียน ให้คุณคลิก หากต้องการออกจากบทเรียน ให้คุณคลิก


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google