งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง อาหาร ช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ครูเจนจิรา กระจ่างโฉม โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

2 มาตรฐาน กาเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐาน กาเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

3 คำถาม กำหนด กรอบ การเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด อาหารจีนอร่อยจริงหรือ คำถามประจำหน่วย ทำไมต่างชาติถึงนิยมอาหารจีน คำถามประจำบท คนจีนทางตอนเหนือชอบรับประทานอาหารรสชาติใด

4 เครื่องมือ การประเมิน
ก่อนเริ่มโครงการ - ตอบคำถามเกี่ยวกับอาหาร ระหว่างการทำโครงงาน -แบบประเมินการตอบคำถาม -แบบประเมินการทำงานของนักเรียน  เมื่อสิ้นสุดโครงการ -การคัดลายมือ -เนื้อหารายงาน -ความถูกต้องของชิ้นงาน -ความสวยงามของชิ้นงาน

5 โครงงาน อาหารจีน ใช้ภาษาจีนศึกษาค้นคว้าข้อมูล (อาหารจีน)
อธิบายภาพรวม และ อธิบายความเหมือนความแตกต่างของอาหารจีนแต่ละภาค นำเสนอผลงานเกี่ยวกับอาหารจีนที่นักเรียนสนใจ ระบุแหล่งข้อมูล

6 โครงงาน (อาหาร) ‎1. เป้าหมาย Goal เพื่อให้นักเรียนรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร และบอกว่าแตกต่างของอาหารแต่ละภาคได้ 2. บทบาท Role นักเรียนเป็นผู้สืบค้นข้อมูล และ เป็นที่ผู้ลงปฏิบัติ 3. กลุ่มผู้ชม Audience ครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน 4. ชุดกิจกรรมและภาระงาน Set of activities and taske ทักษะทางด้านภาษา พูดสนทนา และทำแบบฝึกหัด 5. ผลงาน Products ผลงานนักเรียน - การคัดลายมือ แบบฝึกหัด และรายงาน


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google