งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดโครงการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการปี 2554 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 ห้องประชุมวารินชำราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดโครงการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการปี 2554 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 ห้องประชุมวารินชำราบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดโครงการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการปี 2554 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 ห้องประชุมวารินชำราบ

2

3 โครงการบริหาร/จัดการหน่วยงาน (โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต/จัดการศึกษาสาขา...)
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน) เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาทั้งหมด (คน) กองทุน : บริหาร วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสนับสนุนการ จัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4 โครงการผลิตบัณฑิต/จัดการศึกษาสาขา...
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) เชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวน อาจารย์ประจำ (FTES/คน) (2.4) เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ) เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (บาท/FTES) (8.2.2) กองทุน : จัดการศึกษา วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขา... โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

5 โครงการจัดหาสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด : เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษา เต็มเวลา (บาท/FTES) (2.2.1) กองทุน : จัดการศึกษา วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการจัดหาและบริการสารสนเทศและสื่อการ เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6 โครงการจัดหา/บำรุงรักษาครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ประกอบการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด : เชิงต้นทุน : สินทรัพย์ถาวรต่อจำนวนนักศึกษา เต็มเวลา (บาท/FTES) (8.2.1) กองทุน : สินทรัพย์ถาวร วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการจัดหา /บำรุงรักษาครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ต่างๆ ที่จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ พัฒนานักศึกษาต่อจำนวนนักศึกษา (ร้อยละ) (3.2.1) กองทุน : กิจการนักศึกษา วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตาม หลักสูตร

8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุม วิชาการ และ/หรือนำเสนอผลงานวิชาการ ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ (ร้อยละ) (7.4.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการ พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ (ร้อยละ) (7.4.3) กองทุน : พัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาบุลากรในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์ มาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ วิชาการแก่สังคม

9 โครงการวิจัย ตัวชี้วัด : ตามที่แต่ละโครงการกำหนด กองทุน : วิจัย
วัตถุประสงค์ : ตามที่แต่ละโครงการกำหนด

10 โครงการบริการวิชาการ
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ (คน) เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ (ร้อยละ) เชิงเวลา : การดำเนินการตามแผนปีงบประมาณ กองทุน : บริการวิชาการ วัตถุประสงค์ : ตามที่แต่ละโครงการกำหนด

11 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม (คน) เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการใน กระบวนการให้บริการ (ร้อยละ) เชิงเวลา : การดำเนินการตามแผนปีงบประมาณ กองทุน : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ : ตามที่แต่ละโครงการกำหนด

12 โครงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ : กองทุน : จัดการศึกษา วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษา คุณภาพการศึกษา นวัตกรรม และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดโครงการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการปี 2554 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 ห้องประชุมวารินชำราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google