งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
เรื่องเทศกาลสำคัญของจีน ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1) ครูนพีภัสร์ ตั้งปณิธานวัฒน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

2 มาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็น อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน สาระที่ 2: ภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ต 2.2เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรม ไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สาระที่ 3: ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มาตรฐาน ต 3.1ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน สาระที่ 4: ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถเข้าใจถึงความสำคัญและประวัติความเป็นมาของ เทศกาลต่างๆของประเทศจีน นักเรียนใช้ภาษา น้ำเสียง ได้ตามมารยาททางสังคมทางวัฒนธรรมจีน ได้เหมาะสม นักเรียนสามารถวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆที่ทำให้วัฒนธรรมของจีนเข้า มามีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของคนไทยได้ นักเรียนสามารถเข้าใจถึงข้อแตกต่างทางด้านลักษณะทางสังคมของ ชาวจีนและชาวไทยในปัจจุบันได้

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ (เป็นคำถามเพื่อกระตุ้นทักษะกระบวนการคิดและการบูรณาการของผู้เรียน) คำถามสร้างพลังคิด เทศกาลของจีน มีผลต่อการดำรงชีวิต ของชาวจีนอย่าง คำถามประจำหน่วย เทศกาลของจีนใดที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนไทย คำถามประจำบท เทศกาลของจีนมีอะไรบ้าง แต่ละเทศกาลมีความสำคัญและประวัติความเป็นมาอย่างไร

5 เครื่องมือการประเมิน
ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ ระหว่างการจัดการเรียนรู้ สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ สังเกต รูปภาพ อ่านออกเสียง คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว แบบทดสอบ วิดิโอ -การวางแผนการทำงาน -การแบ่งงานกำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน -สมาชิกมีส่วนร่วมในการทำงาน -มีการระดมความคิดอย่างมีระบบ สรุปและนำเสนอถูกต้องชัดเจน ใบงาน

6 โครงงาน : วันตรุษจีน

7 เป้าหมาย เพื่อศึกษาเทศกาลวันตรุษจีน เพื่อให้รู้ที่ที่มา ความสำคัญ วิถีปฏิบัติต่างๆ บทบาท นักเรียนสามารถบอกได้ว่า วันตรุษจีน ทำอะไรบ้าง มีความสำคัญอย่างไร กลุ่มผู้เข้าชม นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ชุดกิจกรรมและภาระงาน นักเรียนจัดทำเพาเวอร์พอย นำเสนอ  แบบสำรวจ ผลงาน ตัวอย่างกิจกรรมที่เป็นไปได้กระบวนการและอื่นๆ

8


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google