งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่1 วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ เข้าแถว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการจัดการเรียนรู้ที่1 วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ เข้าแถว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่1 วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ เข้าแถว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่1 วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ เข้าแถว จำนวนชั่วโมง 7 ชั่วโมง ป.1 1.สาระสำคัญในช่วงวัย7-8 ขวบเด็กจะเริ่มมีพัฒนาการการเรียนรู้ตนเองมากขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจการเริ่มต้น ปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัย ได้เรียนรู้กฎกติกา คำสั่งผู้นำและผู้ตามที่ดี ในหมู่คณะและการเข้าแถวที่ถูกต้อง ส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีต่อการพัฒนาการฟัง อ่าน เขียน ในอนาคต 2.จุดประสงค์การเรียนรู้ 1)ส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติการเข้าแถวที่ถูกต้อง 2)มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น 3)มีความรู้ความเข้าใจกฎกติกา คำสั่ง ในหมู่คณะ แสดงออกถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัย 3.ตัวชี้วัด ได้ฝึกระเบียบวินัยในหมู่คณะ การเข้าแถว การรับฟังกติกา มารยาท คำสั่งและการปฏิบัติที่ถูกต้อง 4. สู่ 4 ขั้นตอนการเรียนรู้ 1. รวมเล่นเกมส์ฝึกทักษะการมีส่วนร่วม สร้างปัญหาถาม-ตอบอะไรเอ๋ย ทดสอบปัญญา กับที่ปรึกษา เตรียมอุปกรณ์การเดินทางสำรวจ สมุดบันทึกกลุ่ม บอกเล่าเรื่องราวการเข้าร่วมกิจกรรม 1 ชั่วโมง 2.จัดตารางกิจวัตรประจำวันแบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัติการเข้าแถวในรูปแบบต่างๆ การให้ความหมายระบบสัญลักษณ์ คำสั่ง 2 ชั่วโมง 3.ร่วมกิจกรรมเดินทางสำรวจอุทยานแห่งชาติเพื่อการเรียนรู้ และเล่นเกมส์ตามซุ้มต่างๆ 2 ชั่วโมง 4.รับประทานอาหารพร้อมกันล้อมวงร่วมกิจกรรมเล่านิทาน ตำนาน ประวัติศาสตร์ความเป็นมาอุทยานแห่งชาติ บันทึกความดีและความประทับใจหรือวาดรูปร่วมกับที่ปรึกษาในสมุดบันทึกกลุ่ม 2 ชั่วโมง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt แผนการจัดการเรียนรู้ที่1 วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ เข้าแถว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google