งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการดำเนินงาน โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๔๘

2 โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก
มีจำนวนเด็กทั้งสิ้น ๕๒ คน การจัดห้องเรียนยังคงแบ่งเป็น ๓ ห้องเรียน แบบคละอายุ ตั้งแต่ ๓ - ๖ ปี มีครูและผู้ช่วยครูดูแลทั้งสิ้น ๕ คน ใช้หลักการจัดห้องเรียนแบบมอนเตสซอรี่ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันและอยู่ร่วมกันในสังคม ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปัน การมีน้ำใจ เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข กิจกรรมมอนเตสซอรี่จะกระจายอยู่ในห้องเรียนและบริเวณอาคารเรียน โดยแบ่งกลุ่มกิจกรรมเป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑.กลุ่มประสบการณ์ชีวิต ๒.กลุ่มประสาทสัมผัส ๓.กลุ่มวิชาการ

3 กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมมอนเตสซอรี่สามารถส่งเสริมพัฒนาการและทักษะด้านต่างๆ ของเด็กตามความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล คุณครูสอนให้เด็กๆ ฝึกเล่านิทาน อุปกรณ์การเรียนแบบมอนเตสซอรี่

4 กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตสอนให้เด็กรู้จักการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งทำกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญทางสังคม สืบสานประเพณีลอยกระทง เด็กๆ ช่วยกันรดน้ำที่แปลงผัก

5 กิจกรรมนอกสถานที่ กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ด้วยการวาดรูป และพาเด็กไปทัศนะศึกษา ตามสถานที่ต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ด้วยการวาดรูป และพาเด็กไปทัศนะศึกษา ตามสถานที่ต่างๆ เด็กๆ กำลังหาหอยหลอด ที่ดอนหอยหลอด จ. สมุทรสาคร เมื่อ ต.ค. ๔๘ เข้าชมนิทรรศการ 100 ปีพุทธทาส ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เมื่อ ธ.ค. ๔๘

6 กิจกรรมนอกสถานที่ กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ด้วยการวาดรูป และพาเด็กไปทัศนศึกษา ตามสถานที่ต่างๆ ดูโบราณ สถานที่ จ.สมุทรปราการ เมื่อ พ.ย. ๔๘ ศึกษาพันธุ์ปลาที่บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี เมื่อ ธ.ค.๔๘

7 อุปสรรคในการทำงาน ในการจัดห้องเรียนแบบมอนเตสซอรี่ในระยะ ๖ เดือนแรก ยังจัดเด็กแบบแยกตามอายุ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน จึงดูไม่ค่อยมีระเบียบวินัยเท่าไรนัก เด็กจะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนรู้จากอุปกรณ์ จะนำอุปกรณ์อื่น ๆ มารวมกัน เด็กจะเลียนแบบซึ่งกันและกัน ส่งเสียงดัง และไม่ค่อยเข้าห้องเรียน พอเข้าช่วงระยะ ๖ เดือนหลังได้ปรับเปลี่ยนการจัดกลุ่มเด็กเป็นแบบคละอายุ ทำให้สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนดีขึ้น เด็กเริ่มมีวินัย มีสมาธิในการทำงานแต่ละชิ้นได้นานขึ้น เด็กเล็กได้รู้จักสังเกตเลียนแบบพี่เด็กโต อีกทั้งเด็กโตยังสามารถช่วยดูแล แนะนำการเล่นอุปกรณ์ให้กับน้องๆ ได้


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google